очищення

INVESTIGATION OF CAVITATIONAL EXPANSION OF SODIUM HYPOCHLORITE UNDER ISOTHERMAL CONDITIONS

Liquid waste and wastewater, that contain hypochlorites, are formed during the production of chlorine and caustic soda; electrolytic production of magnesium and chlorine; in the production of pulp and paper products etc. Such wastewaters belongs to sub-standard, therefore they are not reused in corresponding technological processes. In accordance with the current normative documents, hypochlorite wastewaters must be disposed of at the local treatment facilities of the enterprises where they are produced.

Інтенсифікація очищення стоків ват “Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях

In this paper it was set that in cavitation fields of different power the oxidation rate of organic industrial wastewater by sodium hypochlorite solutions as a liquid waste significantly increases. Influence of main technological factors on this process was found. 
Установлено, що в кавітаційних полях різної потужності швидкість окиснення органічних компонентів промислових стічних вод відхідними розчинами натрію гіпохлориту істотно зростає. З’ясовано вплив головних технологічних чинників на цей процес. Ключові слова: натрію гіпохлорит, органовмісні стоки, очищення, кавітація 

Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами

The process of purifying ìmitativ natural water from ions of Fluoride by natural klinoptilolit, which was previously activated thermal and elektroganìtnim methods, was investigated. It was set, that the electromagnetic method of zeolite activation provides efficient removal of water and Fluoride ions is less energy consumption.

Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем

On the basis of the results of research of processes of wastewater from organic compounds in cavitation fields offered the concept of cavitation-flotation wastewater treatment. It implemented the main modern conceptions of the synthesis of chemical-technological systems.
На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем. 
 

Проблема очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів та шляхи її вирішення

Досліджено основні проблеми, що виникають у сфері поводження з фільтратом
полігонів твердих побутових відходів. На основі даних про хімічний склад фільтрату
обґрунтовано необхідність встановлення локальних систем очищення фільтрату на
території полігону перед скиданням його в каналізаційну мережу та розроблено
принципову схему очищення фільтрату на прикладі Львівського полігону. Запропо-
новано ряд заходів щодо оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, які

Дослідження кавітаційного знешкодження рідких відходів виробництва олефінів

Встановлено, що ефективно знешкодити рідкі відходи виробництва олефінів, які
містять сполуки головно аренового та дієнового рядів, можна, обробляючи їх у
кавітаційних полях. Використання як реагенту розчинів натрію гіпохлориту, які є
відходами суміжного виробництва, дає змогу інтенсифікувати окиснення органічних
сполук. Оптимальне співвідношення між рідкими відходами виробництва олефінів та
натрію гіпохлоритом було визначене залежно від зміни величини редокс-потенціалу
реакційної системи. Показано, що окиснення органічних сполук відбувається через