управління

The Effectiveness of the Public Services Co-production Process - Results of a Systematic Literature Review

Nowadays co-production is seen as a valuable route to public service reform and to the planning and delivery of effective public services, which is gaining increasing attention. Despite this our understanding of co-production is limited and we still have a lot to learn about how and why coproduction works (and does not). Therefore there is a need to improve knowledge and ability to use co-production successfully. One of the unclear issues are the conditions under which co-production will most likely be effective and how important is trust in this context.

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАДИ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРІВ

В статті наведено сформовано підхід щодо формування ефективних управлінських команд з урахуванням комплексного розгляду завдань, які постають перед організацією. Зокрема досліджено теоретичні основи вирішення прикладних проблем адаптації систем менеджменту з урахуванням людського фактору. Представлено бачення управління організацією через тріаду теорія – політика – практика, розкрито сутність кожного вказаного елемента в менеджменті. Запропоновано типологічний підхід щодо оцінювання світогляду менеджерів з урахуванням такого підходу в спеціалізованому тривимірному просторі.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

Корпоративна етика державного управління

Досліджено сутність корпоративної етики як явища й розглянуто її роль в організації процесів державного управління. Корпоративну етику розглянуто як фактор інноваційних суспільно-політичних перетворень. Увагу закцентовано на потребі розроблення і впровадження кодексів корпоративної етики в інституціях публічного управління.

Методологія захисту інформаційних технологій

Запропоновано методологію захисту інформаційних технологій оброблення даних, управління, підтримки прийняття рішень, експертних систем на основі моделі об’єкт – загроза – захист та принципу цілісності системи безпеки на рівні взаємодії інформаційних ресурсів, систем, процесів, мереж (каналів), управління життєвим циклом та захистом.

БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Обґрунтовано доцільність управління діяльністю підприємства з капітального інвестування на засадах автономності та комерціалізації. Запропоновано здійснювати системне управління доходами, витратами та фінансовими результатами цього виду діяльності відокремлено від операційної та інших видів діяльності підприємства. Визначено, що для досягнення цієї мети як найважливіший фінансовий інструмент слід використовувати бюджетування локальних та загальних інвестиційних проектів. Розроблено форми окремих видів бюджетів, наведено методику і приклади їх складання.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СФЕРОЮ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Досліджено теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту. Розглянуто стадії інноваційного проекту. Охарактеризовано джерела фінансування інноваційних проектів. Проаналізовано стан фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами. Охарактеризовано ризики, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності. Наведено показники, що характеризують ефективність інноваційної діяльності.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Висвітлено важливість модернізації підприємств в умовах прискореного науковотехнічного прогресу та жорсткої конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках. Показано, що тільки ті промислові підприємства здатні ефективно функціонувати, які оновлюють свою матеріально-технічну базу, особливо технологічне устаткування, оскільки старе і зношене не дає змоги застосовувати новітні технології.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу ( МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ.

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Розглянуто концепцію соціальної відповідальності підприємства в контексті планування та реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні про конкурентоспроможність підприємства свідчить не лише ціна пропонованих продуктів, але й умови виробництва, умови ведення бізнесу. Тому ідея соціальної відповідальності бізнесу передбачає побудову спільної цінності та створення корисності як для самого підприємства, так і для суспільства чи навколишнього середовища.