Управління екологічною безпекою міста

2010;
: cc. 281 - 290
Authors: 

І. Огородник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.

The problems of ecological safety of city are considered, as component safety of vital functions of city. The analysis of reasons of origin of dangers is carried out and the variants of their liquidation are possible by administrative actions. The conceptual chart of management of ecological safety of city and structure of administrative organ, algorithm of management of ecological safety is offered.

  1. .Мохняк С.М. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. – 264 с.
  2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ Імені І.Франка, 2005. – 301 с.
  3. Сердюцкая Л.Ф., Каменева И.П. Системный анализ и математическое Моделирование медико-экологических последствий аварии на ЧАЭС и других техногенных воздействий. – К.: Медэкос, 2000. – 173 с.
  4. Новаковский Б.А., ПрасоловаА.И., Каргашин П.Е., Садов А.П. Принципы создания баз данных в медико-экологическом геоинформационном картографировании. Геоинформатика. – М., 2006. – № 1. – С. 6–16
  5. Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.
  6. БєгунВ.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпек). – К.: 2004. – 328 с.
  7. І.М. Огородник. Стратегічне управління підприємством з застосуванням контролінгу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Комп”ютерні науки та інформаційні технології, 2007. – № 598.
  8. Н.Б. Шаховська, В.В. Пасічник. Сховища та простори даних. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніки, 2009. – 240 с.