структура

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАМІДУ СКАНУВАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІКРОСКОПІЄЮ

Велику увагу як конструкційні матеріали викликають суміші на основі поліпропілену (ПП) та поліаміду (ПА), змішування яких дозволяє зменшити негативні характеристики вихідних полімерів. Неполярний ПП під час змішування з полярним високогідрофільним ПА суттєво знижує водопоглинання матеріалу. Внаслідок цього зменшується вплив вологи на механічні та термічні властивості композитів. З іншої сторони, змішування ПП з ПА дозволяє розширити температурний інтервал експлуатації матеріалу за від'ємних температур.

СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

Проаналізовано українські студентські інтернет-видання, описано особливості та структуру інтернет-періодики, і що впливає на її функціонування. Багато різноманітної інформації, яка стосується студентського життя, можна знайти саме на студентських сайтах. У наш час кожен вищий заклад освіти створює власний інформаційний сайт. Досліджуючи студентські інтернет-портали, можна побачити певні особливості, але все ж більшість студентських інтернет-видань в Україні ніяким чином не пов’язані з сайтами вищих навчальних закладів.

Проект інформаційної системи розпізнавання математичних виразів

У статті описано дослідження особливості методів та алгоритмів розпізнавання математичних виразів. Досліджено можливість одночасного виконування структурного аналізу та класифікації символів. Описано процес класифікації символів та побудови відповідної системи, що ґрунтується на методах машинного навчання. Розроблений ітеративний алгоритм реалізовано в проекті інтелектуальної інформаційної системи розпізнавання математичних виразів.

ВПЛИВ СТРУКТУРИ СТАЛІ 45 НА ПЕРЕНАПРУГУ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ ЗА НАЯВНОСТІ СУЛЬФІДІВ ЗАЛІЗА

Досліджено вплив сульфідів заліза, осаджених на сталь 45 різної cтруктури на
перенапругу виділення водню. Показано, що сульфідні плівки на поверхні сталі 45, як
правило, знижують перенапругу водневої деполяризації. Найбільший ефект створюють
плівки канзиту. Корозія ферито-перліту протікає за анодного, трoоститу – за змішаного
катодно-анодного контролю, а сорбіту та мартенситу – за катодного контролю. За
наявності на поверхні сталі FeS корозія протікає за катодного контролю, а Fe9S8 –

Особливості трактування сучасної системи джерел права України

У загальнотеоретичному аспекті висвітлено особливості трактування сучасної системи джерел права України з урахуванням новітніх досліджень. Зосереджено увагу на ключових проблемах функціонування вітчизняної системи джерел права, яка в умовах сьогодення є нестійкою та недосконалою, що властиво нормативно-правовим комплек¬сам перехідного періоду, породжуючи, своєю чергою, актуальність, доцільність та своєчасність вивчення цієї тематики у вітчизняній правовій науці.

Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень

Розглянуто системні аспекти проблеми оптимальності в контексті структури процесу прийняття рішень (ПР), пов’язання її з моделями та задачами ПР, теоретичні та практичні особливості оптимальних рішень. Проаналізовано ентропійні характеристики та їхній вплив на рівень оптимальності практичних рішень. Порівняно характеристики методів ПР з погляду пошуку оптимальних рішень, обґрунтовано використання методу розгалужень та границь як одного з найгнучкіших для отримання рішень за різних умов.

Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень

Описано класифікацію і підходи до побудови СППР, які враховують різноманітні аспекти проблеми невизначеності процесу розроблення СППР. Запропоновано та описано ознаки класифікації, удосконалено узагальнену класифікацію СППР. Про- аналізовано види архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних. Наведено аналітичний опис підходів до побудови концептуальної моделі, а також розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

The Influence of Chemical-Thermal Treatment on Granulometric Characteristics of Titanium Sponge Powder

The phase composition and structure of powders of titanium sponge exposed to processes of chemical and thermal processing is investigated.
As a result of X-ray analysis, it is found that after hydrogenation titanium powder consists of TiH2±х phase, while with the increase in the degree of phase dehydrogenation the percentage of TiH2±х decreases, and under perfect the dehydrogenation the structure consists mainly of α-Ti. Particle size analysis revealed that the partially dehydrated powders have the least degree of polydispersity.

Застосування принципів структурної методології в ґендерних студіях

Автор доводить, що гендерні студії у своїх витоках і на сучасному етапі істотно спираються на структурну методологію. Акцентовано особливості українських гендерних досліджень і їх зв’язок з цією методологією. Отримані результати дають можливість використовувати принципи структурної методології у різних сферах гуманітарного знання, створювати методики аналізу сучасних дискурсивних практик.