Індивідуальні та соціальні константи ідентичності: філософсько правове моделювання їх взаємодії

Valentyn Davydiuk "Individual and social constants of identity: philosophical and legal modeling of their interaction."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
аспірант I року навчання спеціальності 081 “Право”

У статті окреслено змістовні пріоритети, які розкривають сутність ідентичності, зокрема увиразнено індивідуальні та соціальні константи ідентичності шляхом філософсько-правового моделювання їх взаємодії. Доведено, що потенціал одного з найбільш потужних концептів в сучасному глобалізованому суспільстві має поняття ідентичності. Феномен ідентичності є своєрідною призмою, крізь яку осмислюють, аналізують та інтерпретують основні сфери людського буття. Актуалізація ідентичності як суспільної проблеми простежується на усіх рівнях: побутову, державному, політичному, релігійному, гендерному тощо.

Автором з’ясовано, що  концепт ідентичності не є ні очевидним, ні гомогенним конструктом, що має беззаперечний смисл і цінність у різних соціокультурних контекстах. Постійний та різносторонній інтерес до феномену ідентичності дає підстави стверджувати про незавершеність та відкритість дискурсу про ідентичність як категорію філософсько-правової науки. Тому сьогодні постає нагальна потреба у визначенні перспектив подальших досліджень в цьому напрямі, насамперед через дослідження двох аспектів: по-перше, методик визначення та оцінки феномену ідентичності у малих та великих соціальних групах в умовах зростаючого рівня правової та соціальної поляризованості та недовіри до різних суспільних інститутів (державних, правових, суспільних) та реалізацію соціально вагомих рішень, тобто переведення риторики про ідентичність з індивідуально-психологічного на соціально-культурний та національний рівень; по-друге, вироблення підходів до розрізнення «справжньої» ідентичності, її аутентичного виміру від «ситуативних» ідентичностей в умовах опортунізму атомізованих суспільств, прикладом якого є нині Україна.

1. Erik H. (1968). Erikson. Identity, youth and crisis. New York: W. W. Norton Company. 336 p. [in English].

2. Sotsiolohichna entsyklopediia. (2008) Ukladach V. H. Horodianenko. Kyiv: Akademvydav Publ. 456 p.

3. Freud S. (2012) A general Introduction to Psychoanalysis. Bensalem, U.S.A. Published by Wordsworth Editions Ltd. 406 p. [in English].

4. Nahorna L. (2011) Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan. [Sociocultural identity: pitfalls of value distinctions.]. Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN UkrainyPubl. 272 p. [in Ukrainian].

5. Мead G. The I and the Me. URL: https://chromeias.com/g-h-mead-self-and-identity/ (Accessed: 30.01.2023). [in English].

6. Cooley Ch. (1994) Sociological Theory and Social Research. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271623115300158 (дата звернення: 30.01.2023). [in English].

7. Ваuman Z. (2000) From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. Questions of Cultural Identity. London. P. 18–35. [in English].

8. Habermas Yu. (2006) Zaluchennia Inshoho: studii z politychnoi teorii. [Engaging the Other: Studies in Political Theory]. Lviv: Astroliabiia. 196 p. [in Ukrainian].

9. Rancière J. (2004) Who Is the Subject of the Rights of Man? The South Atlantic Quarterly. Vol. 103. № 2/3. P. 297–310. [in English].

10. Merton R. (1968) Social Theory and Social Structure. Free Press. 702 p. URL: https://www.amazon.com/Social-Theory-Structure-Robert-Merton/dp/0029211301 (дата звернення: 30.01.2023).

11. Giddens A. (1991) Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press. 264 p.