Children’s medical and social rehabilitation centers as subjects of drug addiction prevention

Authors: 

Nataliya Lesko

The author of the article analyzes the activities of children’s medical and social rehabilitation centers and points out main reasons of the growth of drug addiction among minors. In the article attention is focused on the necessity of different types of children’s
medical and social rehabilitation centers creation.

 1. Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 1808-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 2. Біленчук П. Д. Організація розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми та за їх участю / П. Д. Біленчук, В. М. Ягодинський. – Київ : Право, 1996 – 180 с.
 3. Заросинський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх / О. Заросинський // Право України. – 2005. – № 2. – С. 59–62.
 4. Никифорчук Д. Й. Про шкідливість наркоманії / Д. Й. Никифорчук, Г. М. Бірюков, В. І. Лебеденко. – Ірпінь : Національна академія державної податкової служби України. – 2003. – 142 с.
 5. Заболотна А. В. Актуальні проблеми боротьби з наркоманією / А. В. Заболотна // Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 1998. – № 4. – С. 190–195.
 6. Заросинський Ю. Наркоманія : стан і проблеми боротьби з нею на сучасному етапі / Ю. Заросинський, О. Заросинський // Право України. – 2007. – № 8. – С. 61–64.
 7. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
 8. Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1072-96-п.
 9. Дудко Т. Н. Особенности лечения больных опийной наркоманией молодого возраста в условиях амбулатории / Т. Н. Дудко, В. А. Пузиенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rmj.ru/articles_2020.htm.
 10. Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тетяна Леонідівна Кальченко. – К., 2003. – 225 с.
 11. Фелинская Н. И. О некоторых спорных вопросах в проблеме психопатий / Н. И. Фелинская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1965. – № 11. – с. 1673.
 12. Долженков О. Ф. Протидія наркотизму дітей шляхом удосконалення законодавства та професійної освіти / О. Ф. Долженков, С. Д. Резніков // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2(2). – С. 138–46.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 61–65