General description of business status of prevention of domestic violence

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 87–91

Authors: 

Nataliya Lesko

Considered legal and philosophical interpretation of the legal status of domestic violence prevention, researched existing classification of domestic violence prevention. A proposal on improvement of these bodies.

Большой юридический словарь / А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутсхих. – М. : ИНФА-М, 1998. – VІ, 790 с.
Философский энциклопедический словарь / сост. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. – [2-е изд.]. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 815 с.
Якимов А. Ю. Статус субъекта административной юрисдикции / А. Ю. Якимов // Гос. и право. – 1996. – № 8. – С. 100–111.
Бахрах Д. Н. Административное право : [учеб. для вуз.] / Д. Н. Бахрах. – М. : БЕК, 1996. – 368 c.
Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листопада 2001 р. № 2789-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ із питань здійснення заходів із попередження насильства в сім’ї : Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді та Міністерства внутрішніх справ від 7 вересня 2009 р. № 3131/386 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення : Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я від 19 серпня 2014 р. № 564/836/945/577 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. Д. Коломоєць. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
Блага А. Б. Насильство в сім’ї : (кримінологічний аналіз і запобігання) : монографія / А. Б. Блага. – Харків : Макаренко, 2014. – 356 с.
Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї, 2001–2011 роки / [І. О. Бандурка ... [та ін.] ; загальна редакція О. М. Бандурка, К. Б. Левченко]. – Харків : Права людини, 2011. – 236 с.