Object Temperature Estimation Based on Their Noise Characteristics With Wavelet Signal Transform

2019;
: pp. 19 - 24
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The article provides a brief analysis of existing types of noises based on various physical sources of origin. It is shown that thermal noise is most appropriate for temperature estimation. To increase the sensitivity and accuracy of the estimation of such noise from temperature changes, it is proposed to use the wavelet area of signal conversion. The measurement system is based on signals processing in the time-frequency area.

  1. Bukynhem M. Shumy v эlektronnykh pryborakh i sistemakh / Per. s anhl. M.: Mir, 1986. 400 s.
  2. Van der Zil Aldert. Shumy pri izmerenyiakh / Per. s anhl. pod. red. A. K. Naryshkina. M.: Mir, 1979. 293 s.
  3. Van der Zil Aldert. Fluktuatsii v radiotekhnike i fizike / Per. s anhl. pod red. L. S. Hutkina. Moskva ; Leninhrad: Hosenerhoizdat, 1958. – 296 s.
  4. Mykytyn, I. P. Vymiriuvannia temperatury shumovymy metodamy. Teoriia i praktyka: avtoref. dys. ... d-ra tekhn. nauk: spets. 05.11.04 «Prylady ta metody vymiriuvannia teplovykh velychyn». Natsionalnyi universytet «Lviv- ska politekhnika». Lviv, 2009.– 42 s.
  5. Mykytyn I. P. Zasoby ta metodyka doslidzhennia shumovykh syhnaliv I. P. Mykytyn, B. I. Stadnyk // Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. 2008. № 68. S. 14-20.
  6. Nakonechnyi A. I. Tsyfrova obrobka syhnaliv: navch. posibnyk /Nakonechnyi A. I. Nakonechnyi R. A., Pavlysh V. A. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekh-niky, 2010. 368 s.
  7. Savatayev A. V. Shumovaia termometriya / A. V. Savatayev. L.: Enerhoa-tomizdat. Lenynhr. Otd., 1987.

132 s.