Computer mobile network of the city of Lviv

2017;
: pp. 7 - 14

Berezko L. Computer mobile network of the city of Lviv / L. Berezko, I. Klachko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 881. — P. 7–14.

1
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department
2
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department

The problem of the choice of non-cable technology on the basis of which a network for data transmission on the territory of the city of Lviv, including dense buildings and those for which the cable network is not relevant, is considered. Several basic technologies of wireless communication are considered and technology is proposed for solving this problem.

  1. IEEE Std 802.11, 1999 Edition (Reaff 2003), Information technology, Telecommunications and information exchange between systems, Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Specifications.
  2. IEEE Std 802.11n-2009, IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks.
  3. IEEE Std 802.16-2004, IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks.
  4. Grigoriev V. A., Lagutenko O. I. Seti i systemy radiodostupa, Moskva: Ekotrendz, 2005, P. 385.
  5. Vyschnevskyj V. M., Ljakov A. I., Vishnevskii V. M., Schyrokopolosnye besprovodnye seti peredachi informatsii, Moskva: Tehnosfera, 2005, P. 592.
  6. Sjuvatkin V. S. , Esypenko V. I., Kovalev I. P., Suhorebrov V. G. WiMAX – tehnologija besprovodnoj svjazi:teoreticheskie osnovy, standarty, primenenie, Peterburg: Izdatelstvo BHV, 2005, P. 368.
  7. Vyschnevskyj V. M., Portnoj S. L., Schahnovych I. V. Entsyklopedija WiMAX. Put k 4G. Izdatelstvo Tehnosfera, 2010, P. 453.