Oil extraction from the sunflower seeds, mechanism and kinetics of the process

2020;
: 155-160
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The results of the research of extraction of oil from the none-crushed and crushed sunflower seeds of different fractions by the method of extraction are presented. The mechanism of extraction and process kinetics is investigated. It has been shown that the process of extracting oil from sunflower seeds is complex and consists of both intra-diffusion and external-diffusion transfer of oil. It is stated that the process is similar to the extraction of the target components from the seeds of most types of plant raw materials. The method of experimental determination of the diffusion coefficient as the slowest stage of the process, which determines the speed of the entire extraction process, is presented. It has been shown that the extraction of oil by the extraction method can be carried out more efficiently than the pressing method, especially in cases where the oil content of the seeds is low.

1. Ye.M. Semenyshyn, O.S. Ivashchuk, T.I. Rymar (2018) Doslidzhennya kinetyky ekstrahuvannya oliyi z roslynnoyi syrovyny ohranichnymy rozchynnykamy. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. - Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, № 886. - S. 177 - 183.
2. Ye.M. Semenyshyn, T.I. Rymar, R.V. Stadnyk (2014) Kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z porystykh struktur v protytechiyno-stupenevykh ekstraktorakh periodychnoyi diyi. "Khimichna promyslovistʹ Ukrayiny" - Kyiv, № 6 (125) - S. 3 - 5.
3. Shylman L.Z. (2016) Zhyry u vyrobnytstvi kharchovoyi produktsiyi: monohrafiya. - Sumy: Universytetska knyha. - 278 s.
4. O. Maslak. Potochnyy stan ta perspektyvy rynku sonyashnyku / Ekonomichnyy hektar / Rezhym dostupu: http://agro-business.com.ua/agro/-ekonomichnyi-hektar/item/8977-potochny....
5. V.L. Ostroushko, V.Yu. Papchenko (2012) Tekhnolohichni aspekty protsesu ekstraktsiyi roslynnykh oliy. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KHPI», № 34. - S. 117 - 120.
6. P.F. Petik (2014) Vykorystannya alternatyvnykh rozchynnykiv dlya ekstraktsiyi roslynnykh oliy. Intehrovani tekhnolohiyi ta enerhozberezhennya, № 2. - S. 77 - 85.
7. D.V. Matyukhov, N.A. Kryvonis (2016) Vdoskonalennya metodyky doslidzhennya ekstrahuvannya komponentiv oliynoyi syrovyny. Visnyk NTU «KHPI». Seriya: Innovatsiyni doslidzhennya u naukovykh robotakh studentiv. - KH: NTU «KHPI», № 19 (1191). - S. 18 - 24.
8. Ye.M. Semenyshyn, T.I. Rymar (2017) Intensyfikatsiya protsesu ta kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z roslynnoyi syrovyny. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, № 868. - S. 298 - 303.
9. Stadnyk R.V. (2012) Kinetyka ekstrahuvannya oliyi z nasinnya amarantu hibrydu (Amarantus hibridus). (Dys. kand. tekhn. nauk). Lviv Polytechnic National University, Lviv.
10. Fedorchuk-Moroz V.I. (2008) Mekhanizm ta kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z nasinnya amarantu. (Dys. kand. tekhn. nauk). Lviv Polytechnic National University, Lviv.
11. Tsurkan O., Gerasimov O., Polyevoda Y., Tverdokhlib I., Rimar T., Stanislavchuk O. (2017) Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds. INMATEH - Agricultural Engineering, Том 52 № 2/2017. - S. 69 - 76.
12. Atamanyuk, V., Huzova, I., Gnativ, Z. (2018) Intensification of drying process during activated carbon regeneration. Chemistry & Chemical Technology, Vol. 12, № 2. - P. 263 - 271, https://doi.org/10.23939/chcht12.02.263
https://doi.org/10.23939/chcht12.02.263
13. V. Atamanyuk, I. Huzova, Z. Gnativ, B. Mykychak. (2016) Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Vol.5, № 11(83). - P. 10 - 16.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.81409
14. Babko A. K., Pyatnitskiy I. V. (1974) Kilkisniy analiz. - K.: - Vischa shkola - 352 s.