ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ СОНЯШНИКА, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати досліджень вилучення олії з неподрібненого та подрібненого насіння соняшника різних фракцій методом екстрагування. Досліджено механізм екстрагування та кінетику процесу. Показано, що процес вилучення олії з насіння соняшника складний і складається як з внутрішньо-дифузійного так і зовнішньо-дифузійного перенесення олії. Вказано, що процес є аналогічним екстракційному вилученню цільових компонентів з насіння більшості видів рослинної сировини. Наведена методика експериментального визначення коефіцієнта дифузії як найбільш повільної стадії процесу, яка визначає швидкість всього процесу екстрагування. Показано, що вилучення олії методом екстрагування можна здійснити більш ефективно порівняно з методом пресування, особливо у тих випадках, коли вміст олії в насінні низький.

1. Ye.M. Semenyshyn, O.S. Ivashchuk, T.I. Rymar (2018) Doslidzhennya kinetyky ekstrahuvannya oliyi z roslynnoyi syrovyny ohranichnymy rozchynnykamy. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. - Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, № 886. - S. 177 - 183.
2. Ye.M. Semenyshyn, T.I. Rymar, R.V. Stadnyk (2014) Kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z porystykh struktur v protytechiyno-stupenevykh ekstraktorakh periodychnoyi diyi. "Khimichna promyslovistʹ Ukrayiny" - Kyiv, № 6 (125) - S. 3 - 5.
3. Shylman L.Z. (2016) Zhyry u vyrobnytstvi kharchovoyi produktsiyi: monohrafiya. - Sumy: Universytetska knyha. - 278 s.
4. O. Maslak. Potochnyy stan ta perspektyvy rynku sonyashnyku / Ekonomichnyy hektar / Rezhym dostupu: http://agro-business.com.ua/agro/-ekonomichnyi-hektar/item/8977-potochny....
5. V.L. Ostroushko, V.Yu. Papchenko (2012) Tekhnolohichni aspekty protsesu ekstraktsiyi roslynnykh oliy. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KHPI», № 34. - S. 117 - 120.
6. P.F. Petik (2014) Vykorystannya alternatyvnykh rozchynnykiv dlya ekstraktsiyi roslynnykh oliy. Intehrovani tekhnolohiyi ta enerhozberezhennya, № 2. - S. 77 - 85.
7. D.V. Matyukhov, N.A. Kryvonis (2016) Vdoskonalennya metodyky doslidzhennya ekstrahuvannya komponentiv oliynoyi syrovyny. Visnyk NTU «KHPI». Seriya: Innovatsiyni doslidzhennya u naukovykh robotakh studentiv. - KH: NTU «KHPI», № 19 (1191). - S. 18 - 24.
8. Ye.M. Semenyshyn, T.I. Rymar (2017) Intensyfikatsiya protsesu ta kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z roslynnoyi syrovyny. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Seriya: Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, № 868. - S. 298 - 303.
9. Stadnyk R.V. (2012) Kinetyka ekstrahuvannya oliyi z nasinnya amarantu hibrydu (Amarantus hibridus). (Dys. kand. tekhn. nauk). Lviv Polytechnic National University, Lviv.
10. Fedorchuk-Moroz V.I. (2008) Mekhanizm ta kinetyka ekstrahuvannya tsilovykh komponentiv z nasinnya amarantu. (Dys. kand. tekhn. nauk). Lviv Polytechnic National University, Lviv.
11. Tsurkan O., Gerasimov O., Polyevoda Y., Tverdokhlib I., Rimar T., Stanislavchuk O. (2017) Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds. INMATEH - Agricultural Engineering, Том 52 № 2/2017. - S. 69 - 76.
12. Atamanyuk, V., Huzova, I., Gnativ, Z. (2018) Intensification of drying process during activated carbon regeneration. Chemistry & Chemical Technology, Vol. 12, № 2. - P. 263 - 271, https://doi.org/10.23939/chcht12.02.263
https://doi.org/10.23939/chcht12.02.263
13. V. Atamanyuk, I. Huzova, Z. Gnativ, B. Mykychak. (2016) Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Vol.5, № 11(83). - P. 10 - 16.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.81409
14. Babko A. K., Pyatnitskiy I. V. (1974) Kilkisniy analiz. - K.: - Vischa shkola - 352 s.