Рhysical and chemical analyses of the adsorption capacity of transcarpathian clinoptilolite

2021;
: 19-25
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Іnstitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
4
Lviv Polytechnic National University

The IR spectroscopy and complex thermal analysis have been used to analyze the adsorption capacity of Transcarpathian clinoptilolite, both naturally occurring and activated, relative to water vapor. Activation of clinoptilolite with an H2SO4 25%-solution was found to cause dealumination and the appearance of additional adsorption centers, allow for the maximum ability to adsorb water vapor. Activation with a 5% solution of HCl at the 1:10 solid-liquid ratio ensures the significant dealumination of the mineral with no breakdown of its structure and the occurrence of transient  pores and macropores in this mineral. Because of such activation clinoptilolite is far more able to absorb  molecules of the green dye.

1. Ivanenko O. I., Krysenko D. A., Krysenko T. V., TobilkoV. Iu. (2020). Vykorystannia pryrodnoho tseolitu sokyrnytskoho rodovyshcha dlia otrymannia oksydno-marhantsevoho katalizatora okyslennia monooksydu vuhletsiu. Visnyk KhNTU, 3(74), 26-37. (in Ukrainian).
2. Vatyn N. Y., Chechevychkyn V. N., Chechevychkyn A. V., Shylova E. S. (2013). Prymenenye tseolytov klynoptylolytovoho typa dlia ochystky pryrodnukh vod. Ynzhenerno-stroytelnui zhurnal, 2, 81-88. (in Russian).
3. Kolesnykova L. H., Lankyn S. V., Yurkov V. V. (2007). Yonnuiperenos v klynoptylolyte. Blahoveshchensk: Yzdatelstvo Blahoveshchenskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta. (in Russian).
4. Inglezakis V. J., Zorpas A. A. (2012). Handbook of natural zeolites. Bentham Science Publishers.
https://doi.org/10.2174/97816080526151120101
5. Tsytsyshvyly H. V., Andronykashvyly T. H., Kyrov H. N., Fylozova L. D. (1985). Pryrodnue tseolytu. Moskva: Khymyia. (in Russian).
6. Obzor myrovoho runka pryrodnukh tseolytov y perspektyvu razvytyia do 2029 h. (2020). Merchant Research & Consulting Ltd, 56. https://mcgroup.co.uk. (in Russian).
7. TzOV "Sokyrnytsk i tseolitovyi zavod". (2020).: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/3880/reports/N7yXKYAj_6.pdf. (in Ukrainian).
8. Korkuna O., Leboda R., Skubiszewska-Zieba J., Vrublevska T., Gunko V. M., Ryczkowski J. (2006). Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite. Microporous and Mesoporous Materials, 87, 243-254.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.08.002
9. Malovanyi M. S., Petrushka I. M. (2012). Ochyshchennia stichnykh vod pryrodnymy dyspersnymy sorbentamy. Lviv:Vyd-vo Lvivskoi politekhniky (in Ukrainian).
10. Ehunov V. P. (1992). Vvedenye v termycheskyi analyz. Samara: Sam.Ven. (in Russian).
11. Yttsel-Еrnandes H., Еrnandes M. A., Portylyo R., Petranovskyi V. P., Pestriakov A. N., Rubyo Ye. (2018). Yerarkhycheskaia struktura nanoporystosty meksykanskykh pryrodnukh tseolytov typa klynoptylolyt. Yzvestyia Tomskoho polytekhnycheskoho unyversyteta. Ynzhynyrynh heoresursov. 329(10), 107-117 (in Russian).
12. Zakordonskyi V., Vasylechko V., Stashuk P., Hryshuk H. (2004). Termodesorbtsiia vody і adsorbtsiini vlastyvosti zakarpatsky khtseolitiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia khimichna, 44, 247-256 (in Ukrainian).
13. Hrechanovskaia E. E. (2010). Metrykaеlementarnoiyacheiky y Si/Al-otnoshenye v tseolytakhriada heilandyt-klynoptylolyt Sokyrnytskoho mestorozhdenyia (Zakarpate, Ukrayna). Mineralogical Journal, 32(4), 12-22 (in Russian).
14. Rakytskaia T. L., Kyose T. A., Holubchyk K. O., Oleksenko L. P., Dlubovskyi R. , Heraseva V. H. (2016). Vlyianye prodolzhytelnosty kyslotno-termalnoho modyfytsyrovanyia na adsorbtsyonno-strukturnue kharakterystyky klynoptylolyta, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, Khimiia, 21(1), 24-35 (in Russian).
15. Yaholnyk S. H., Kochubei V. V., Khanyk Ya. M., Trotskyi V. I. (2010). ICh-spektroskopichne doslidzhennia aktyvovanykh zrazkiv klynoptylolitu v protsesakh vodoochyshchennia. Voprosu khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 2, 122-125 (in Ukrainian).
16. Belchynskaia L. Y., Strelnykova O. Yu., Khodosova N. A., Ressner F. (2013). Adsorbtsyonno-strukturnue, іonoobmennue і katalytycheskye kharakterystyky pryrodnoho y modyfytsyrovannoho sorbenta Sokyrnytskoho mestorozhdenyia. Khimiia, fizyka ta tekhnolohiia poverkhni, 4(4), 420-426 (in Russian).
17. Sarhsian A. O., Sarhsian O. A., Arutiunian L. R., Badalian H. H., Petrosian Y. A., Arutiunian R. S., Kuznetsova T. F., Yvanets A. Y. (2016). Fazovue prevrashchenyia pryrodnukh tseolytov pru kyslotnoi і shchelochnoi obrabotkakh. Vestsi natsuianalnai akadэmii navuk Belarusi. Serыia khimichnykh navuk, 2, 37-43 (in Russian).