ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Методами ІЧ-спектроскопічного та комплексного термічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого закарпатського клиноптилоліту відносно парів води. Виявлено, що активація 25% розчином H2SO4 викликає деалюмінування клиноптилоліту, появу в ньому додаткових адсорбційних центрів та зумовлює максимальну здатність адсорбувати пари води. Активація 5% розчином HCl, за співвідношення рідкої та твердої фаз 1:10, забезпечує значне деалюмінування мінералу без руйнування його структури, появу в ньому перехідних пор та макропор. Така активація забезпечує покращену здатність клиноптилоліту адсорбувати молекули барвника прямого зеленого.

1. Ivanenko O. I., Krysenko D. A., Krysenko T. V., TobilkoV. Iu. (2020). Vykorystannia pryrodnoho tseolitu sokyrnytskoho rodovyshcha dlia otrymannia oksydno-marhantsevoho katalizatora okyslennia monooksydu vuhletsiu. Visnyk KhNTU, 3(74), 26-37. (in Ukrainian).
2. Vatyn N. Y., Chechevychkyn V. N., Chechevychkyn A. V., Shylova E. S. (2013). Prymenenye tseolytov klynoptylolytovoho typa dlia ochystky pryrodnukh vod. Ynzhenerno-stroytelnui zhurnal, 2, 81-88. (in Russian).
3. Kolesnykova L. H., Lankyn S. V., Yurkov V. V. (2007). Yonnuiperenos v klynoptylolyte. Blahoveshchensk: Yzdatelstvo Blahoveshchenskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta. (in Russian).
4. Inglezakis V. J., Zorpas A. A. (2012). Handbook of natural zeolites. Bentham Science Publishers.
https://doi.org/10.2174/97816080526151120101
5. Tsytsyshvyly H. V., Andronykashvyly T. H., Kyrov H. N., Fylozova L. D. (1985). Pryrodnue tseolytu. Moskva: Khymyia. (in Russian).
6. Obzor myrovoho runka pryrodnukh tseolytov y perspektyvu razvytyia do 2029 h. (2020). Merchant Research & Consulting Ltd, 56. https://mcgroup.co.uk. (in Russian).
7. TzOV "Sokyrnytsk i tseolitovyi zavod". (2020).: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/3880/reports/N7yXKYAj_6.pdf. (in Ukrainian).
8. Korkuna O., Leboda R., Skubiszewska-Zieba J., Vrublevska T., Gunko V. M., Ryczkowski J. (2006). Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite. Microporous and Mesoporous Materials, 87, 243-254.
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.08.002
9. Malovanyi M. S., Petrushka I. M. (2012). Ochyshchennia stichnykh vod pryrodnymy dyspersnymy sorbentamy. Lviv:Vyd-vo Lvivskoi politekhniky (in Ukrainian).
10. Ehunov V. P. (1992). Vvedenye v termycheskyi analyz. Samara: Sam.Ven. (in Russian).
11. Yttsel-Еrnandes H., Еrnandes M. A., Portylyo R., Petranovskyi V. P., Pestriakov A. N., Rubyo Ye. (2018). Yerarkhycheskaia struktura nanoporystosty meksykanskykh pryrodnukh tseolytov typa klynoptylolyt. Yzvestyia Tomskoho polytekhnycheskoho unyversyteta. Ynzhynyrynh heoresursov. 329(10), 107-117 (in Russian).
12. Zakordonskyi V., Vasylechko V., Stashuk P., Hryshuk H. (2004). Termodesorbtsiia vody і adsorbtsiini vlastyvosti zakarpatsky khtseolitiv. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia khimichna, 44, 247-256 (in Ukrainian).
13. Hrechanovskaia E. E. (2010). Metrykaеlementarnoiyacheiky y Si/Al-otnoshenye v tseolytakhriada heilandyt-klynoptylolyt Sokyrnytskoho mestorozhdenyia (Zakarpate, Ukrayna). Mineralogical Journal, 32(4), 12-22 (in Russian).
14. Rakytskaia T. L., Kyose T. A., Holubchyk K. O., Oleksenko L. P., Dlubovskyi R. , Heraseva V. H. (2016). Vlyianye prodolzhytelnosty kyslotno-termalnoho modyfytsyrovanyia na adsorbtsyonno-strukturnue kharakterystyky klynoptylolyta, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, Khimiia, 21(1), 24-35 (in Russian).
15. Yaholnyk S. H., Kochubei V. V., Khanyk Ya. M., Trotskyi V. I. (2010). ICh-spektroskopichne doslidzhennia aktyvovanykh zrazkiv klynoptylolitu v protsesakh vodoochyshchennia. Voprosu khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 2, 122-125 (in Ukrainian).
16. Belchynskaia L. Y., Strelnykova O. Yu., Khodosova N. A., Ressner F. (2013). Adsorbtsyonno-strukturnue, іonoobmennue і katalytycheskye kharakterystyky pryrodnoho y modyfytsyrovannoho sorbenta Sokyrnytskoho mestorozhdenyia. Khimiia, fizyka ta tekhnolohiia poverkhni, 4(4), 420-426 (in Russian).
17. Sarhsian A. O., Sarhsian O. A., Arutiunian L. R., Badalian H. H., Petrosian Y. A., Arutiunian R. S., Kuznetsova T. F., Yvanets A. Y. (2016). Fazovue prevrashchenyia pryrodnukh tseolytov pru kyslotnoi і shchelochnoi obrabotkakh. Vestsi natsuianalnai akadэmii navuk Belarusi. Serыia khimichnykh navuk, 2, 37-43 (in Russian).