Use of Activated Clinoptilolite for Direct Dye-Contained Wastewater Treatment

2020;
: pp. 386 - 393
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

This work reveals a method of complex thermal and chemical activation of natural clinoptilolite from Sokyrnytsky deposit. The chemical activation of a mineral was carried out by HCl solutions treatment at various ratios of liquid-to-solid phases. With the use of thermal and infrared (IR) spectroscopic analyses, the adsorption property of a natural and activated clinoptilolite has been examined for water vapor. The ability of complexly activated clinoptilolite to adsorb direct dyes from their aqua solutions has been investigated. The constants of isotherms of monomolecular adsorption by Langmuir have been determined. Activated clinoptilolite has been suggested to be used for the treatment of wastewater containing organic impurities.

 1. Meerbergen K., Willems K., Dewil R. et al.: J. Biosci. Bioeng., 2018, 4, 448. https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2017.11.008
 2. Kulikova D., Pavlychenko А.: Sci. Bull. Nat. Mining Univ., 2016, 4, 62.
 3. Pavlichenko A., Kroik A.: Sci. Bull. Nat. Mining Univ., 2013, 5, 93.
 4. Starchevskyy V., Bernatska N., Typilo I., Khomyshyn I.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 358. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.358
 5. Mason T., Cobley A., Graves J.: Ultrason. Sonochem., 2011, 18, 226. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2010.05.008
 6. Goncharuk V., Kucheruk D., Balakina M., Dul’neva T.: J. Water Chem. Technol., 2009, 31, 396. https://doi.org/10.3103/S1063455X09060083
 7. Seminska O., Kucheruk D., Balakina M., Goncharuk V.: J. Water Chem. Technol., 2016, 38, 67. https://doi.org/10.3103/S1063455X16010070
 8. Shmandiy V., Bezdeneznych L., Kharlamova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 242. https://doi.org/10.23939/chcht11.02.242
 9. Gomelya M., Grabitcenko V., Radovenchik V., Makarenko I.: Visnyk Nats. Techn. Univ. Ukrainy Kyiv. Polytech. Inst., 2017, 1, 58.
 10. Malyovanyy M., Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 198.
 11. Vasylechko V., Korpalo Ch., Gryshchouk G.: Solid State Phenom., 2015, 230, 8. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.230.8
 12. Danchenko Y., Andronov V., Kariev A. et al.: East. Eur. J. Enterprise Technol., 2017, 12, 20 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111350
 13. Bezdeneznych L., Alekseeva T.: Еkolohichna Bezpeka, 2009, 6, 54.
 14. Malovanyy M., Zhuk V., Sliusar V. et al.: East Eur. J. Adv. Technol., 2018, 1, 23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122425
 15. Malovanyy M., Shandrovych V., Malovanyy A. et al.: J. Chem., 2016, 2016, 9. https://doi.org/10.1155/2016/6874806
 16. Malovanyy M., Moroz О., Hnatush S., et al.: J. Ecol. Eng., 2019, 20, 8. https://doi.org/10.12911/22998993/94917/
 17. Malovanyy M., Nikiforov V., Kharlamova O., et al.: Chem. Chem. Techol., 2016, 10, 251. https://doi.org/10.23939/chcht10.02.251
 18. Nykyforov V., Malovanyy M., Kozlovska T. et al.: East.-Eur. J. Enterprise Technol., 2016, 10, 11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79789.
 19. Sanytsky M., Kropyvnytska T., Kruts T. et al.: Key Eng. Mater., 2018, 761, 193. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.193
 20. Vasylechko V., Gryshchouk G., Zakordonskiy V. et al.: Chem. Cent. J., 2015, 9, 45. https://doi.org/10.1186/s13065-015-0118-z
 21. Matkivska I., Gumnytskyi Y., Atamanyuk V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 395.
 22. Oszczudlowski J., Witkiewicz Z., Andronikaszwili T., Krason J.: 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography, Ukraine, Lviv 2003, 30.
 23. Yaholnyk S., Kochubei V., Trotskyy V., Chanyk Ja.: Teoriia i Praktyka Suchasnoho Pryrodoznavstva. Ukraine, Kherson 2007, 96.
 24. Zakordonskyi V., Vasylechko V., Stashchuk P., Hryshchuk H.: Visnyk Lviv. Univ., 2004, 44, 247.
 25. Oszczudlowski J., Choma J.: XXXV Kolokwium Katalirycznyy, Poland, Krakow 2003, 133.
 26. Homonai V., Milovych S., Holub N.: Pratsi Uzhhorod. Univ., 2001, 6, 187.
 27. Holos I., Shelepeten L., Chaban I., Hass R.: 2 Sympozium z Adsorbtsii ta Khromatohrafii, Ukraine, Lviv 2000, 221.
 28. Stashchuk P., Danielkevych T., Maidan M., Kovalska-Ternes M.: 2 Sympozium z Adsorbtsii ta Khromatohrafii, Ukraine, Lviv 2000, 232.
 29. Chmylenko F., Zhuk L.: Spektrofotometrychni Metody Analizu. DNU, Dnipropetrovsk 2002.