Рroduction of light fillers on the basis of technogenic raw materials

2021;
: 131-137
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

In Ukraine, along with the growing demand for tonnage production of light fillers, the need for raw materials is growing, considering that most of the range of light fillers is made from natural raw materials. Thus, a promising direction of utilization of TPP slags and coal concentrate obtained by enrichment of primary coal sludge is there involvement to the production process after preliminary drying. Drying of the thermal power plant slag and the coal concentrate, which are hydraulic mixtures, by the filtration method will reduce energy consumption due to the displacement and removal of significant amount of moisture by the moving thermal agent due to the pressure drop. The results of studies of the thermal agent velocity effect on the drying process duration of TPP slag and coal concentrate, as well as the obtained values of heat transfer coefficients at different velocities of the thermal agent for TPP slag α = 40 ÷ 112 and coal concentrate α = 92,5 ÷ 294 will allow to calculate energy consumption and scientifically substantiate the optimal technological parameters for intensification of the drying process of the charge components for porous fillers production.

1. Bratuta, E. H., Pavlenko, A. M., Koshlak, A. V., Kruhliakova, O. V. (2010). Porysti teploizoliatsiini materialy. Kharkiv: Edena.
2. Kryvenko, P. V., Pushkarova, K. K., Kochevykh, M. O. (2001). Zapovniuvachi dlia betonu. Kyiv: FADA, LTD.
3. Herych, O. S., Rakytskyi, V. L., Sobchenko, V. V. (2012). Zastosuvannia porystykh zapovniu¬vachiv dlia betonu. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho uni-versytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi insty-tut" Seriia "Khimichna inzheneriia, ekolohiia ta resurso-zberezhennia", 1(19), 36-40.
4. Nefedova, L. S., Strzhalkovskaia, N. V., Entyn, Z. B. (2012). Zoly TES - syre dlia tsementa y betona. Tsement y eho prymenenye, 2, 40-46.
5. Cheliadyn, L. I. (2013). Tekhnohenni vidkhody ta yikh peretvorennia u budivelni materialy. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 23(17), 85-90.
6. Cheliadyn, L. I. (2000). Ekolohichni ta khimiko-tekhnolohichni aspekty utylizatsii ta modyfikatsii tekhno-hennykh materialiv. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 1, 250-252.
7. Pavlenko, A. M., Cheilytko, A. A. (2009). Sozdanye osnovy dlia novoho teployzolia¬tsyonnoho materyala. Vostochno-evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi, 39, 13-16.
8. Hvozdevych, O., Kulchytska-Zhyhailo, L. (2020). Rozvytok innovatsiinykh nyzkovuhletsevykh tekhno¬lohii dlia vuhletsevmisnykh vidvalnykh masyviv. Prob¬lemy ta perspektyvy realizatsii ta vprovadzhennia mizh¬dystsyplinarnykh naukovykh dosiahnen, t. 2. doi:10.36074/ 12.06.2020.v2.12
9. Yak zarobyty na promyslovykh vidkhodakh (2020, April 03). Retrieved from https://re-solutions.com.ua/yak-zarobyty-na-promyslovyh-vidhodah
10. Heorhii, P. (2020, December 23). Zoly ta zoloshlaky TES i TETs - vidkhody chy tsinna syrovyna? Retrieved from http://neiau.org/zoly-ta-zoloshlaky-tes-i-tecz-vidhody-chy-czinna-syrovyna/
11. Dunaevskaia, N. Y. (2012). K voprosu o kompleksnom yspolzovanyy shlamov, sukhykh otkhodov uhleobohashchenyia, vysokozolnoho y buroho uhlia v enerhetyke: doklad na soveshchanyy u Prezydenta NAN Ukrayny 22.02.12. Retrieved from http://esco- ecosys.narod.ru/2012-5
12. Poluliakh, A. D., Zozulia, O. A., Poluliakh, D. A., & Pererva, A. Yu. (2010). Perspektyvy pry-menenyia mokroi vyntovoi separatsyy dlia obohashchenyia pervychnoho uholnoho shlama na tsof "Chervo-nohradskaia". Zbahachennia korysnykh kopalyn, 40(81), 71-80.
13. Khlopytskyi, O. O. (2014). Stan, problemy ta perspektyvy pererobky zoloshlakovykh vidkhodiv teploelektrostantsii Ukrainy. ScienceRise, 4(2(4)), 23. doi:10.15587/2313-8416.2014.28511
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.28511
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.28511
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.28511
14. Abashyna, K O. (2016). Utylizatsiia promyslo-vykh vidkhodiv: konspekt lektsii z navchalnoi dystsypliny. Nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova.
15. Atamaniuk, V. M., Humnytskyi, Ya. M. (2013). Naukovi osnovy filtratsiinoho sushinnia dyspersnykh materialiv. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky.