Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки

Автори: 
В. Загорський, Є. Борщук, І. Жолобчук

Досліджено соціально-екологічні чинники концепції сталого розвитку, зв’язок економічного зростання і соціального розвитку. Проаналізовано головні соціально-екологічні проблеми переходу національної економіки України на принципи сталого розвитку.

 1. Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє [Текст] / А. В. Толстоухов. — К. : ПАРАПАН, 2003. — С. 198, 199.
 2. Вулфенсон Д. Развитие и сокращение мастабов бедности. Оглядываясь в прошлое, заглядывая в будуще [Текст] / Д. Вулфенсон, Ф. Бургиньон. — [Б. г.] : Всемирный банк, 2004. — С. 3–14.
 3. Загорський В. С. Системний аналіз концепції сталого розвитку [Текст] / В. С. Загорський, Є. М. Борщук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 256 с.
 4. Данилишин Б. М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений [Текст] / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шостак. — К. : СОПС Украины, 1990. — 367 с.
 5. Там же. — 367 с.
 6. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку [Текст] / Г. Дейлі ; пер. з англ. — К. : Інтелсфера, 2002. — 304 с.
 7. Дорогунцов С. Сталий розвиток в управлінні еколого-економічними системами / С. Дорогунцов, А. Федорищева, О. Ральчук // Економіка України [Текст]. — 2001. — № 1. — С. 74–83.
 8. Основи стійкого розвитку [Текст] / за заг. ред. д. е. н., проф. Л. Г. Мельника. — Суми : Університетська книга, 2005. — 654 с.
 9. Подолинський С. А. Вибрані твори [Текст] / С. А. Подолинський ; [упоряд. Л. Я. Корнійчук]. — К. : КНЕУ, 2000. — 328 с.
 10. Вернадський В. Декілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Хроніка [Текст]. — К. : [б. в.], 2004. — Вип. 57/58. — С. 485–495.
 11. Огляд світового економічного та соціального стану, 2013 рік: завдання в області забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] / Економічна та Соціальна Рада ООН. — Режим доступу : http//www.un.org.
 12. Маркс К. Капитал [Текст] : в 3 т. Т. 1 / К. Маркс. — [Б. г. : б. и.], 1955. — С. 770.
 13. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України [Текст]. — К. : НІСД, 2010. — 32 с.
 14. Там само. — 32 с.