Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів

Автори: 
О. Ігнатенко

Проведено аналіз існуючої системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Проаналізовано останні дослідження, що стосуються системи контролю в цій сфері. Розглянуто загальні вимоги до здійснення контролю в рамках державного регулювання, проаналізовано стан застосування державного, самоврядного та громадського контролю в цій сфері. Запропоновано пропозиції щодо удосконалення системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

 1. Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — С. 10.
 2. Логвиненко В. І. Механізми державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господарства в регіоні [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Володимир Іванович Логвиненко ; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : [б. в.], 2009. — 40 с.
 3. Корнійчук С. В. Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / С. В. Корнійчук ; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : [б. в.], 2005. — 21 с.
 4. Олійник Н. І. Державне регулювання ринку житла в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. І. Олійник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : [б. в.], 2011. — 36 с.
 5. Бельский К. С. Полицейское право [Текст] : лекц. курс ; под ред. А. В. Куракина. — М. : Дело и сервис, 2004. — 816 с.
 6. Покатаєв П. С. Самоврядний контроль у системі благоустрою населених пунктів / П. С. Покатаєв // Інвестиції: практика та досвід [Текст] : наук.-практ. журн. — № 21. — К. : ДКС Центр, 2012. — С. 85–88.
 7. Пряхін Є. В. Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Пряхін ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : [б. в.], 2007. — 19 с.
 8. Щербина Є. М. Адміністративна відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. М. Щербина ; Міжнар. ун-т бізнесу та права. — Херсон : [б. в.], 2012. — 20 с.
 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України № 877-V від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2007. — № 29. — Ст. 389.
 11. Про благоустрій населених пунктів : Закон України № 2807-IV від 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2005. — № 49. — Ст. 2580.
 12. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів України № 1048 від 07.10.2009 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2009. — № 77. — Ст. 2615.
 13. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1999. — № 20. — Ст. 190.
 14. Про столицю України — місто-герой Київ : Закон України № 401-XIV від 15.01.1999 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1999. — № 11. — Ст. 79.
 15. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
 16. Інформаційний портал Благоустрій.ІНФО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blagoustriy.info.
 17. Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010 — 2015 роки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1320-р від 04.11.2009 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2009. — № 214. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 18. Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів : наказ Мінбуду України № 7 від 16.01.2007 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2007. — № 19. — Ст. 771.