Organizational, legal and financial basis of logistical support for the activities of internal affairs authorities of Ukraine

Authors: 

M. Kryshtanovych

The organizational, legal and financial basis of logistical support for the activities of internal affairs authorities in the context of national security of Ukraine is analysed as well as their role in the regulatory process of necessary technical equipment supply is revealed. The ways to improve legal and financial conditions of logistical support for the activities of internal affairs authorities are identified.

 1. Ільницький М. С. Нормативно-правове регулювання фінансово- господарської діяльності органів внутрішніх справ України / М. С. Ільницький // Наше право [Текст]. — 2008. — № 4. — Ч. 1. — С. 90–99.
 2. Рибалкін А. О. Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ / А. О. Рибалкін / Вісник Національного університету внутрішніх справ [Текст]. — 2001. — № 14. — С. 128–133.
 3. Руколайніна І. Є. Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС / І. Є. Руколайніна // Форум права [Текст]. — 2011. — № 3. — С. 675–678.
 4. Синявська О. Ю. Удосконалення нормативного регулювання фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України як чинних їх життєдіяльності / О. Ю. Синявська // Наше право [Текст]. — 2003. — № 4. — С. 101–103.
 5. Грохольський В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління органами внутрішніх справ України / Володимир Грохольський, Людмила Грохольська // Вісник Академії управління МВС [Текст]. — 2007. —
 6. № 2/3. — С. 12–20.
 7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 35. — Ст. 358.
 8. Бідюкова М. С. Правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. ю. н. : спец. : 12.00.05. / М. С. Бідюкова. — Х. : [б. в.], 2008. — С.15.
 9. Блюдова С. В. Матеріально-технічна та фінансова складова адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки / С. В. Блюдова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского [Текст]. — 2012. — Т. 25 (64). — № 2. — С. 262. — (Серия «Юридические науки»).
 10. Криштанович М. Ф. Шляхи удосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України / М. Ф. Криштанович // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч. 1. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 154–158.
 11. Чубенко А. Г. Проблеми фінансово-правового регулювання видатків на утримання Міністерства внутрішніх справ України / А. Г. Чубенко // Науковий вісник НАВСУ [Текст]. — 2003. — Вип. 4. — С. 224.
 12. Элитные марки для ГАИ // Сегодня [Текст]. — 2013. — 12 нояб.
 13. Про затвердження Порядку отримання органами та підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб [Електронний ресурс] : Наказ МВС України № 643 від 05.11.2010 р. — Режим доступу : laws/ show/489.-1996.
 14. Адміністративні послуги ДМС та МВС: Аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження [Текст] : наук.-практ. вид. — К. : МВС, 2013. — 92 с.
 15. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України № 1098 від 26.10.2011 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2011. — 1 листоп.
 16. Суббот А. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності / А. Суббот // Віче [Текст]. — 2012. — 24 груд.
 17. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації [Текст] : матер. «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Литвиненка. — К. : НІСД, 2011. — C. 22.