Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України

Authors: 

М. Криштанович

Проаналізовано організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ у контексті національної безпеки України. Розкрито їх роль у процесі регулювання необхідного постачання технічного обладнання. Визначено шляхи удосконалення нормативно-правових і фінансових умов матеріально-технічного забезпечення ОВС.

 1. Ільницький М. С. Нормативно-правове регулювання фінансово- господарської діяльності органів внутрішніх справ України / М. С. Ільницький // Наше право [Текст]. — 2008. — № 4. — Ч. 1. — С. 90–99.
 2. Рибалкін А. О. Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ / А. О. Рибалкін / Вісник Національного університету внутрішніх справ [Текст]. — 2001. — № 14. — С. 128–133.
 3. Руколайніна І. Є. Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС / І. Є. Руколайніна // Форум права [Текст]. — 2011. — № 3. — С. 675–678.
 4. Синявська О. Ю. Удосконалення нормативного регулювання фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України як чинних їх життєдіяльності / О. Ю. Синявська // Наше право [Текст]. — 2003. — № 4. — С. 101–103.
 5. Грохольський В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління органами внутрішніх справ України / Володимир Грохольський, Людмила Грохольська // Вісник Академії управління МВС [Текст]. — 2007. —
 6. № 2/3. — С. 12–20.
 7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 35. — Ст. 358.
 8. Бідюкова М. С. Правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. ю. н. : спец. : 12.00.05. / М. С. Бідюкова. — Х. : [б. в.], 2008. — С.15.
 9. Блюдова С. В. Матеріально-технічна та фінансова складова адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки / С. В. Блюдова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского [Текст]. — 2012. — Т. 25 (64). — № 2. — С. 262. — (Серия «Юридические науки»).
 10. Криштанович М. Ф. Шляхи удосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України / М. Ф. Криштанович // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч. 1. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 154–158.
 11. Чубенко А. Г. Проблеми фінансово-правового регулювання видатків на утримання Міністерства внутрішніх справ України / А. Г. Чубенко // Науковий вісник НАВСУ [Текст]. — 2003. — Вип. 4. — С. 224.
 12. Элитные марки для ГАИ // Сегодня [Текст]. — 2013. — 12 нояб.
 13. Про затвердження Порядку отримання органами та підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб [Електронний ресурс] : Наказ МВС України № 643 від 05.11.2010 р. — Режим доступу : laws/ show/489.-1996.
 14. Адміністративні послуги ДМС та МВС: Аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження [Текст] : наук.-практ. вид. — К. : МВС, 2013. — 92 с.
 15. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України № 1098 від 26.10.2011 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2011. — 1 листоп.
 16. Суббот А. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності / А. Суббот // Віче [Текст]. — 2012. — 24 груд.
 17. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації [Текст] : матер. «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Литвиненка. — К. : НІСД, 2011. — C. 22.