Regional programmes of small enterprise development as an instrument of public administration

Authors: 

А. Popskyi

The stages of implementation of regional development programmes in Ukraine, their place and role on all levels of small enterprise development and functioning under current conditions are considered. The priority directions and compulsory components of the regional development programme on the example of the Lviv region are proposed. The important problems hindering small enterprise development on the regional level, whose consideration and solution will have a positive future effect on the status of small business, are highlighted.

 1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 від 21.07.2006 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF.
 2. Про затвердження положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 26.04.2007 р. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 3. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва [Текст]. — К. : Держпідприємництво, 2004. — 48 с.
 4. Про внутрішнє і зовнішнє становище України : Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2008. — № 71. — С. 1, 2.
 5. Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції [Електронний ресурс] : Розпорядження Президента України № 1184/2005-рп від 03.10.2005 р. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 6. Про державні цільові програми : Закон України № 1621 IV від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2004. — № 25. — С. 352.
 7. 7. Декларація щодо регіоналізму в Європі: Асамблея європейських регіонів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ualogos.kiev.ua.
 8. 8. Про державні цільові програми... — С. 354.
 9. 9. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України № 817/98 від 23.07.1998 р. [чинний] // Офіційний вісник України [Текст]. — 1998. — № 25. — 30 лип. — Ст. 19.
 10. Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України № 102/98-ВР від 10.02.1998 р. [чинний] // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1998. — № 30/31. — Ст. 193.
 11. Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприєм- ництва : Указ Президента України № 89/2000 від 22.01.2000 р. [чинний] // Офіційний вісник України [Текст]. — 2000. — № 4. — Ст. 35.
 12. Комарницький І. М. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки малих підприємств [Текст] : монографія / І. М. Комарницький. — Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2003. — 236 с.
 13. Офіційний сайт Львівського обласного центру зайнятості [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/lviv/control/uk/index.