Institutionalization of the government’s ability to interact with the public in the context of public policy formulation and implementation

Автори: 
О. Chemerys

The necessity to conduct public communications at all stages of public policy formulation — from problem definition to evaluation of impacts of public policy implementation is grounded. A systematic approach to institutionalization of the government’s ability to interact with the public during public policy formulation and implementation is offered. The definition of institutionalization as to strengthening the government’s ability to interact with the public is specified.

  1. Чемерис О. М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики / О. Чемерис // Ефективність державного управління [Текст]. — Вип. 42. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — С. 12
  2. Бабінова О. О. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.01 — теорія та історія державного управління / Бабінова Олена Олегівна ; Національна академія державного управління при Президентові України. — К. : [б. в.], 2006. — 18 с.
  3. Баровська А. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. / А. Баровська. — К. : НІСД, 2014. — 40 с.
  4. Халецька А. А. Інституціональне забезпечення взаємодії органів влади та громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, А. В. Халецький // Державне управління: удосконалення та розвиток : ел. наук. фах. вид. — 2014. — № 5. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=717.
  5. Манжола П. Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень [Текст] / Манжола Петро Григорович // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 4(5). — С. 13–18.
  6. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст] : аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 376 с.
  7. Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 220 від 05.04.2012 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
  8. Щодо стану реалізації ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні» [Електронний ресурс] : аналіт. зап. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1253.
  9. Посібник щодо проведення публічних консультацій [Текст] : посібник / [Віра Нанівська] ; проект «Позиція громадськості щодо урядових пріоритетів та інституціоналізація урядових консультацій з громадськістю у процесі формування державної політики в Україні». — К. : Друкарня «Київська типографія», 2004. — 69 с.
  10. Там само.