Інституалізація спроможності влади до взаємодії з громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики

Автори: 
О. Чемерис

Доведено необхідність здійснення публічних комунікацій на всіх етапах формування публічної політики — від формування проблеми до оцінювання наслідків реалізації публічної політики. Запропоновано системний підхід до інституалізації спроможності влади щодо взаємодії з громадськістю при розробленні та впровадженні державної політики. Уточнено поняття інституалізації відносно посилення спроможності влади до взаємодії з громадськістю.

  1. Чемерис О. М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики / О. Чемерис // Ефективність державного управління [Текст]. — Вип. 42. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — С. 12
  2. Бабінова О. О. Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.01 — теорія та історія державного управління / Бабінова Олена Олегівна ; Національна академія державного управління при Президентові України. — К. : [б. в.], 2006. — 18 с.
  3. Баровська А. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. / А. Баровська. — К. : НІСД, 2014. — 40 с.
  4. Халецька А. А. Інституціональне забезпечення взаємодії органів влади та громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, А. В. Халецький // Державне управління: удосконалення та розвиток : ел. наук. фах. вид. — 2014. — № 5. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=717.
  5. Манжола П. Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень [Текст] / Манжола Петро Григорович // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 4(5). — С. 13–18.
  6. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці [Текст] : аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 376 с.
  7. Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 220 від 05.04.2012 р. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
  8. Щодо стану реалізації ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні» [Електронний ресурс] : аналіт. зап. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1253.
  9. Посібник щодо проведення публічних консультацій [Текст] : посібник / [Віра Нанівська] ; проект «Позиція громадськості щодо урядових пріоритетів та інституціоналізація урядових консультацій з громадськістю у процесі формування державної політики в Україні». — К. : Друкарня «Київська типографія», 2004. — 69 с.
  10. Там само.