Принципи та функції державної прикордонної служби України

Автори: 
І. Савенко

Розглянуто основні принципи, на основі яких функціонує Державна прикордонна служба України. Окремо визначено спеціальні принципи прикордонної служби України та подано їх характеристику. Представлено основні шляхи удосконалення кадрової політики в органах прикордонної служби. Обґрунтовано, що нова структура прикордонної служби України вимагає удосконалення принципів єдиноначальності, централізації і делегування повноважень. Розглянуто основні функції Державної прикордонної служби України у контексті належної охорони державного кордону.

  1. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України [Текст] : підручник / О. М. Бандурка. — Х. : [б. в.], 1998. — С. 36, 37.
  2. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VІ від 01.02.2011 р. [Текст]. —К. : ТОВ «ВВП Нотіс», 2011. — 48 с.
  3. Малюга В. І. Принципи організації та діяльності прокуратури України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура» / Малюга Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : [б. в.], 2002. — С. 14.
  4. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ [Текст] : підручник / В. М. Плішкін ; за ред. Ю. Ф. Кравченка. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 1999. — С. 119.
  5. Посібник з аналізу ризиків [Текст] / М. Майхшак-Чарнецька, В. Банасяк, К. Шиманські ; за ред. Міжнар. організації з міграції. — К. : [б. в.], 2010. — С. 61–63.
  6. Про державну прикордонну службу України [Електронний ресурс] : Закон України № 661-IV від 03.04.2003 р. —Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
  7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України № 2135-ХІІ від 18.02.1992 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1992. — № 22. — Ст. 303.