Transformation of functional – methodical approaches to personnel management in the conditions of integration of production and network information technologies

2022;
: pp. 45 - 51
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Management of Organizations
2
Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the issues of the objective need to transform functional-methodical approaches to personnel management in the context of the integration of production and network information technologies. The functions of personnel management in the conditions of digitalization are defined. It is noted that the implementation of each management function requires the use of specific technologies

Methods of personnel management in the conditions of integration of production and network information technologies are revealed. It is argued that the effectiveness of these personnel management methods in the conditions of digitalization depends on the flexibility of employees, the introduction of innovations, accounting for the moral wear and tear of processes, increasing the speed of learning, the development of internal rotation and the flexibility of job instructions.

The main modern challenges and new tasks of personnel management are characterized. It is emphasized that all these challenges cause changes in approaches to personnel motivation and tasks of motivation policy.

The advantages of the personnel management information support system are noted. New methods introduced into the practical activities of personnel management services, transformed into human resource management departments, are characterized. The KPI system is presented, which guides the activities of employees to achieve the planned results with the possibility of their overachievement. The results grading system is described, which allows positioning in the hierarchy of their value for the enterprise. The QMM system is shown, which provides personnel evaluation system based on quality system criteria. The MBO system that supports personnel management by results or management by goals is demonstrated. It is noted that the concept of a balanced system of BSC indicators is an effective tool that allows managing the personnel training system of a modern enterprise.

 1. Baluyeva О. V., Snopenko G. V. (2020). Transformatsiya funktsiy upravlinnya personalom: suchasni trendy. Efektyvna ekonomika, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8441
 2. Bartsenko L. N. Informatsiooniye tehnologiyi v upravleniyi personalom na predpriyatiyi. Retrieved from: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/5874/1/%d0%91%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%2c%20%d0%9c%     d1%96%d0%bd%d1%81%d0%ba.pdf
 3. Belyanin D. А. (2019). Prilozeniye sbalansirovannoy sistemy pokazateley (SSP) v sisteme podgotovki i perepodgotovki kadrov dlya informatsionnogo obschestva. Diskurs, 5(2), 51–55.
 4. Brych V., Borysyak О., Bilous L., Galysh N. (2020). Transformatsiys systemy upravlinnya personalom pidpryemstv: monografiya. Тernopil: VPTs “Ekonomichna dumka TNEU”, 212 p.
 5. Zaharchyn H. М., Lyubomudrova N. P., Sobol I. B. (2016). Motivatsiya I otsenka personala v sovremennyh sloznyh usloviyah. Ekonomika, predprinimatelstvo, menegment, 3, No. 1, 31–34.
 6. Krasavina Ye. V. (2015). Ispolzovaniye novyh podhodov pri formirovaniyi I upravleniyi personalom predpriyatiya. Nauchnyye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, Т. 4, No. 1, 37–41.
 7. Lyaskovskaya Ye. А. Transformatsiya kapitala v sovremennoy ekonomike: tsifrovoy capital dannyh. Retrieved  from:  https://cyberleninka.ru/search?q=%  D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2% D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&p age=1.
 8. Markova N. S. Formuvannya organizatsiyno-ekonomichnogo mehanizmu upravlinnya rozvytkom personaly. Retrieved from: http://business-inform.net/ export_pdf/ business-inform-2012-6_0-pages-200_202.pdf.
 9. Vukovich G. G., Zaharova L. N., Коndratyeva О. А., Nikitina А. V. (2021). Osobennosti upravleniya personalom v usloviyah tsifrovoy transformatsiyi. Ekonomika ustoychivogo razvitiya, 2(46), 38–42.
 10. Fedotova M. A., Tikhonov A. I., Novikov S. V. (2018). Estimating the effectiveness of personnel management at aviation enterprises. Russian engineering research, 38(6), 466–468.
 11. HR       director         academy         (2017).         KPI-based          personnel          motivation,          Retrieved          from: http://hrdir.ru/motivaciyapersonala-na-baze-kpi.