Вплив інституту президенства на ефективність діяльності органів влади

Authors: 

Б. Ленігевич

Розглянуто вплив Інституту Президентства на становлення української державності. Визначено статус та роль Президента протягом існування незалежної України. Проаналізовано історичні аспекти становлення інституту президентства.

 1. Пахарєв А. Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади / А. Пахарєв // Політичний менеджмент [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 57–64.
 2. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року зі змінами, внесеними згідно із законами № 2222-IV від 08.12.2004 р., № 2952-VI від 01.02.2011 р., № 586-VII від 19.09.2013 р., № 742-VII від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1996. — № 30. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
 3. Словська І. Правові проблеми участі Президента України у законотворчому процесі / Словська І. // Віче. Журнал [Електронний ресурс]. — 2011.— № 8. — квіт. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2520.
 4. Рудик П. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки / П. Рудик // Віче [Електронний ресурс]. — 2014. — № 20. — жовт. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/4404.
 5. Авксентьєва Т. Інститут Президента України як фактор політичної стабільності та загальнонаціонального порозуміння / Т. Авксентьєва // Інститут Президента України в системі державної влади України [Текст] : матер. наук. конф. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — С. 124.
 6. Олабин О. Інститут президента в системі органів державного управління / Олабин О. В. // Інститут Президента України в системі державної влади України [Текст] : матер. наук. конф. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — С. 80.
 7. Там само. — С. 125.
 8. Про відновлення дії окремих положень Конституції України : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. — № 11. — Ст. 143.
 9. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] / Сэмюэль Хантингтон. — М. : Прогресс-Традиция, 2004. — С. 8.
 10. Авксентьєва Т. Інститут Президента України як фактор політичної стабільності та загальнонаціонального порозуміння... — С. 122.
 11. Там само. — С. 126.
 12. Бєлов Д. М. Роль глави держави в механізмі здійснення державної влади / Д. М. Бєлов // Юридична Україна [Текст]. — 2005. — № 5(29). — С. 11–15.