Improvement of organizational mechanism for security of economic security of Ukraine

Автори: 
Z. Hbur

This article describes the essence and content of the mechanism for providing economic security and finds that it is a structural component of the national security that consists of interrelated and interrelated components: functional-structural, sectoral-sectoral, spatial-territorial (regional), which interact with each other and the environment for the purpose of effective functioning of the system as a whole. Listed the rights and benefits of Ukraine, which will contribute to ensuring stable and long-term economic growth in the functioning of an effective mechanism for ensuring economic security. Various types of mechanism for ensuring economic security of Ukraine are considered. The normative and legal basis on which this mechanism is based is analyzed. On the basis of the analysis, some ways to improve the organizational mechanism of ensuring economic security of Ukraine are proposed.

 1. Андрійчук В. Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення // Економіка, фінанси, право. 2013. № 6. С. 12–17.
 2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1277 від 29.10.2013 р. URL : http://www.me.gov.ua.
 3. Ніколаєнко Ю. В., Шишлов Т. А. Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 10 (2). С. 44–47. (Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство).
 4. Тимошенко О. В. Система економічної безпеки національної економіки та комплексний механізм її забезпечення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 18. С. 56–61.
 5. Кордюк Н. І. Економічна безпека України в умовах глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 2. С. 83–89. (Серія економічна).
 6. Кальмук О. Механізми забезпечення економічної безпеки України // Схід. 2011. № 2(109). С. 42.
 7. Тимошенко О. В. Система економічної безпеки національної економіки та комплексний механізм її забезпечення... С. 56–61.
 8. Ніколаєнко, Ю. В., Шишлов Т. А. Організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки // Ефективна економіка. 2016. № 11. С. 12.
 9. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України № 1678-VII від 16.09.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.
 10. Про основи національної безпеки : Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.
 11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України № 2411-VI від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527.
 12. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10.
 13. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
 14. Про Концепцію боротьби з тероризмом : Указ Президента України № 230/2013 від 25.04.2013 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/230/2013.
 15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” : Указ Президента України № 555/2015 від 24.09.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.