Удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України

Автори: 
З. В. Гбур

Охарактеризовано сутність та зміст механізму забезпечення економічної безпеки та виявлено, що він є багатоструктурною складовою частиною національної безпеки, яка складається із взаємозалежних та взаємопов’язаних складників: функціонально-структурних, секторально-галузевих, просторово-територіальних (регіональних), які взаємодіють між собою та навколишнім середовищем із метою ефективного функціонування системи загалом. Перераховано права і переваги України, які сприятимуть забезпеченню стабільного і довгострокового економічного зростання при функціонуванні ефективного механізму забезпечення економічної безпеки. Розглянуто різні види механізму забезпечення економічної безпеки України. Проаналізовано нормативно-правову базу, на якій ґрунтується зазначений механізм. На основі проведеного аналізу запропоновано деякі шляхи з удосконалення організаційного механізму забезпечення економічної безпеки України.

 1. Андрійчук В. Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення // Економіка, фінанси, право. 2013. № 6. С. 12–17.
 2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1277 від 29.10.2013 р. URL : http://www.me.gov.ua.
 3. Ніколаєнко Ю. В., Шишлов Т. А. Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 10 (2). С. 44–47. (Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство).
 4. Тимошенко О. В. Система економічної безпеки національної економіки та комплексний механізм її забезпечення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 18. С. 56–61.
 5. Кордюк Н. І. Економічна безпека України в умовах глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 2. С. 83–89. (Серія економічна).
 6. Кальмук О. Механізми забезпечення економічної безпеки України // Схід. 2011. № 2(109). С. 42.
 7. Тимошенко О. В. Система економічної безпеки національної економіки та комплексний механізм її забезпечення... С. 56–61.
 8. Ніколаєнко, Ю. В., Шишлов Т. А. Організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки // Ефективна економіка. 2016. № 11. С. 12.
 9. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України № 1678-VII від 16.09.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.
 10. Про основи національної безпеки : Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.
 11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України № 2411-VI від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527.
 12. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10.
 13. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
 14. Про Концепцію боротьби з тероризмом : Указ Президента України № 230/2013 від 25.04.2013 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/230/2013.
 15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України № 555/2015 від 24.09.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.