Public physical service of Ukraine as a subject to provide tax security of the state

2018;
: 62-68
Authors:
1
Financial Law University of DFS of Ukraine

The article draws attention to the need to ensure economic security of Ukraine through
the prism of its components including a system of tax security not only on the micro level, but
also the entire country. Updated approach to the concept of tax attributes and security,
including ensuring the subject of which is the State Fiscal Service of Ukraine. Separately,
emphasizes the shortcomings in formulating and implementing tax and customs political
positions to ensure the security component of the state.

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy: vid 28.06.1996 № 254k/96-VR.
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996. No. 30. P. 141. 2. Ivanov Yu. B., Berezhna Yu. V. Podatkova
bezpeka: sutnist ta umovy zabezpechennia. [Tax Security: The Essence and Conditions of Security.]
Ekonomika rozvytku: naukovyi zhurnal, 2010. № 2 (54). P. 9–11. 3. Tsymbaliuk I. O. Podatkova bezpeka
v systemi finansovoi bezpeky derzhavy [Tax Security in the System of Financial Security of the State]: kol.
monohrafiia. Za zah. red. O. V. Kendiukhova. Stratehichne upravlinnia natsionalnym ekonomichnym
rozvytkom: monohrafiia: v 2 t. Donetsk: DVNZ “DonNT”, 2013. T. 2. 392 p. 4. Temoveeva I. Yu.
Nalohovaia bezopasnost hosudarstva, byznesa y obshchestva [Tax Security of the State, Business and Society:
Concept and Methodology]: kontseptsyia i metodolohyia: avtoreferat dys. na soysk. nauch. stepeny dok. эk.
nauk.: 12.00.14. M., 2011. 53 p. 5. Finansy [Finances]: pidruchnyk / S. I. Yurii, V. M. Fedosov,
L. M. Alekseienko ta in.; za red. S. I. Yuriia. K.: Znannia, 2008. 611 p. 6. Ivanov Yu. B., Berezhna Yu. V.
Sutnist ta kliuchovi aspekty podatkovoi kultury yak chynnyka natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky.[The
essence and key aspects of tax culture as a factor of national economic security.] Stan i problemy opodatkuvannia
v umovakh svitovoi finansovoi kryzy: materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii.
Donetsk, 2009. P. 34–37. 7. Nakonechna N. V. Tendentsii indykatoriv finansovoi bezpeky Ukrainy. [Trend
indicators of Ukraine's financial security.] URL: http://www.newsru.ua /finance/12sep2011/gosdolg.html.
8. Adonin S. V. Poniattia derzhavnoi podatkovoi polityky v Ukraini.[ Concept of state tax policy in Ukraine.]
Derzhava ta rehiony, 2011. No. 5. P. 5–9. 9. Popova S. M. Administratyvno-pravovyi status orhaniv
derzhavnoho finansovoho kontroliu v umovakh reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn.
[Administrative and legal status of bodies of state financial control in the conditions of reforming inter-budgetary
relations] Nashe pravo, 2015. No. 2. P. 35–41. 10. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady [About central
bodies of executive power]: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 R. No. 3166-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy, 2012. № 26 P. 273. 11. Bryhinets O. O. Pravove rehuliuvannia finansovoi bezpeky Ukrainy
[Legal regulation of financial security of Ukraine] [Tekst] : monohrafiia. Irpin: Universytet DFSU, 2016. 362 p.
12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy [On Approval of the
Regulation on the State Fiscal Service of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2014 r.
No. 236. Uriadovyi kurier, 2014. No. 120. P. 12–13. 13. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]:
Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. No. 2755-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011. No. 15–16.
No. 17. P. 556. 14. Mytnyi kodeks Ukrainy [Customs Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 r.
No. 4495-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012. No. 44–45; No. 46–47; No. 48. P. 1858. (zi
zminamy). 15. Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne
strakhuvannia [On the collection and registration of a single contribution to compulsory state social insurance]:
Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. 2464-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Bilous V. "Public physical service of Ukraine as a subject to provide tax security of the state" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/public-physical-service-ukraine-subject