Удосконалення правового механізму державного регулювання в екологічній сфері України

Автори: 
О. І. Матюшенко

Тотальна глобалізація та індустріалізація сучасного суспільства зумовлює проблему забруднення навколишнього середовища й вимагає забезпечення раціонального природокористування. Ці процеси потребують від державних інституцій ефективного контролю та нагляду, впровадження попереджувальних природоохоронних заходів, розробки методів раціонального використання природних ресурсів та екологічно чистих технологій. Досліджено нормативно-правове регулювання функціонування інституту громадських інспекторів в екологічній сфері. Запропоновано рекомендації щодо покращення законодавства, яке регламентує їх діяльність.

 1. Білоскурський Р. Р. Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України // Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. Вип. 1. С. 14–27.
 2. Колєнов О. М. Напрямки вдосконалення механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 1. С. 80–86.
 3. Хвесик М. А., Степаненко А. В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання // Економіка України. 2014. № 1. С. 74–86.
 4. Глуха В. В. Теоретичні засади розвитку державної екологічної політики України // Держава та регіони. 2016. № 1 (53). С. 37–42. (Серія «Державне управління»). URL : http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/4.pdf.
 5. Буркинський Б. В., Хумарова Н. І. Інституційний механізм реалізації екологоорієнтованих стратегічних планів розвитку національної економіки // Екологічні науки. 2013. № 2. С. 139–148.
 6. Витвицький Я. С., Кернична А. Є. Механізм державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні та напрями його вдосконалення // Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 2. Вип. 27 (2). С. 178–186.
 7. Екологічна складова політики сталого розвитку : [монографія] / Б. М. Данилишин ; Рада по вивч. продукт. сил України. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. 256 с.
 8. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / В. Р. Лозанський. Х., 2000. 68 c.
 9. Олефіренко О. В. Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного управління в Україні // Ефективність державного управління. 2014. Вип. 40. С. 41–47. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_7.
 10. Формування та реалізація національної екологічної політики України / [Веклич О. О., Волошин С. М., Жарова Л. В. та ін.] ; за наук. ред. С. О. Лизуна / ДУ ІЕПСР НАН України. Суми : Університетська книга, 2012. 336 с.
 11. Хлобистов Є. В. Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності / Є. В. Хлобистов // Ефективна економіка. 2014. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3314.
 12. Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 616-р від 31.05.2017 р. // Офіційний вісник України. 2017. № 76. 26 верес. С. 38. Ст. 2336.
 13. Витвицький Я. С., Кернична А. Є. Механізм державного управління в екологічній сфері... С. 179.
 14. Взаємодія громадськості з органами державної влади в екологічній сфері: оцінка сучасного стану : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1435.
 15. Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 312 від 11.08.2017 р. // Офіційний вісник України. 2017. № 75. 26 верес. С. 440. Ст. 2318.
 16. Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища... С. 38.
 17. Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України : Постанова Кабінету Міністрів України № 275 від 19.04.2017 р. // Офіційний вісник України 2017. № 36. 5 трав. С. 73. Ст. 1131.
 18. Про Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 81 від 04.08.1994 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-94.
 19. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 150 від 05.07.1999 р. // Офіційний вісник України 1999. № 37. 1 жовт. С. 119. Ст. 1879.
 20. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02.2002 р. // Офіційний вісник України. 2002. № 12. 5 квіт. С. 265. Ст. 631.
 21. У Мінприроди недостатньо сили, щоб перезапустити систему контролю та нагляду. URL : http://epl.org.ua/announces/u-minpryrody-ne-dostatno-syly-shhob-perezapu....