Ecological safety as a component of the public policy of Ukraine: conceptual-terminological aspects

Автори: 
O. Kalashnyk

The basic approaches to the definition of the concept “ecological safety” are analyzed and their normative-legal interpretation is revealed. The components of ecological policy in a democratic society are considered. The peculiarities of the formation and implementation of ecological management in Ukraine are shown. The structure of ecological management is considered. The basic problems of ecological safety of Ukraine are found out.

 1. Дудюк В. С., Гобела В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічна безпека // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. Вип. 25.5. Львів : РВВ НЛТУ України. 2015. С. 130— 135.
 2. Матеріали Національного екологічного центру України. URL : http:/www.necu.org.ua/ekopol.
 3. Там само.
 4. Конституція України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80.
 5. Про  охорону  навколишнього  природного  середовища  :  Закон  України № 1264-ХІІ від 28.06.1991 p. URL : http://zakon4.rada. gov .ua/laws/show/1264-12/page.
 6. Качинський А. Б., Єгоров Ю. В. Екологічна безпека України: системні принципи та методи її формалізації // Національна безпека: український вимір : щоквартальний наук. зб. 2009. № 4. С. 71—79.
 7. Реймерс Н. Ф.  Природопользование : словарь-справочник.  М. : Изд-во “Мысль”, 1990. 639 с.
 8. Хилько М. І., Кушерець В. І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях. К. : Знання України, 2006. 144 с.
 9. Дудюк В. С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічна безпека... С. 130—135.
 10. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля : Постанова Кабінету Міністрів України № 391 від 30.03.1998 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF.
 11. Шевчук В. Я. Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Шевчук [та ін.]. К. : Либідь, 2004. 432 с.
 12. Олефіренко О. В., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні // Актуальні проблеми державного управління. Механізми державного управління. 2014. № 1(45). С. 72—79.
 13. Шевчук В. Я. Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл…
 14. Олефіренко О. В. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні…
 15. Про охорону навколишнього природного середовища…
 16. Там само.
 17. Олефіренко О. В. Концептуальні основи формування екологічного управління в Україні…
 18. Сарапіна М. В. Забезпечення екологічної безпеки : кур. лекц. / уклад. : М. В. Сарапіна. Х. : НУЦЗУ, 2015. 195 с.
 19. Яковенко О. Управління регіоном: збалансування повноважень та відповідальності органів влади // Урядовий кур’єр. 2000. № 195. С. 4.