Theoretical and methodological principles of development of the communicative system of public administration

Authors: 

S. Ganushchyn

The necessity of forming a communicative system of public administration as a way of ensuring the coordination of activities of state, self-governing, public and media authorities in management of social processes is grounded. The theoretical and methodological principles of formation of the communicative system of public management and its structural and functional model are defined.

 1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/.
 2. Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 3.
 3. Там само. С. 15, 16.
 4. Самойленко С. Координація комунікативної діяльності органів виконавчої влади: стан та шляхи вдосконалення // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 60—65.
 5. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 69—75.
 6. Баровська А., Коваль І. Комунікативний vs комунікаційний: чому, коли, навіщо // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 98—103.
 7. Там само.
 8. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади... С. 71.
 9. Запровадження комунікації органів державної влади... С. 15.
 10. Філософський енциклопедичний словник  :  енциклопедія  /  голов.  ред. В. І. Шинкарук ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. К. : Абрис, 2002. С. 374.
 11. Там само. С. 633.
 12. Там само. С. 519.
 13. Ганущин С. Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (48) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. C. 76—86.
 14. Петров В. Стратегічні комунікації як інструмент протидії у  гібридній війні // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 65—69.