Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління

Authors: 

С. Н. Ганущин

Здійснено обґрунтування необхідності формування комунікативної системи публічного управління як способу забезпечення координованості діяльності суб’єктів державної, самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними процесами. Визначено теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління та розроблено її структурно-функціональну модель.

 1. Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/.
 2. Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 3.
 3. Там само. С. 15, 16.
 4. Самойленко С. Координація комунікативної діяльності органів виконавчої влади: стан та шляхи вдосконалення // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 60–65.
 5. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 69–75.
 6. Баровська А., Коваль І. Комунікативний vs комунікаційний: чому, коли, навіщо // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 98–103.
 7. Там само.
 8. Кохан А. Комунікативна стратегія і тактика органів публічної влади... С. 71.
 9. Запровадження комунікації органів державної влади... С. 15.
 10. Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія / голов. ред. В. І. Шинкарук ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. К. : Абрис, 2002. С. 374.
 11. Там само. С. 633.
 12. Там само. С. 519.
 13. Ганущин С. Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (48) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. C. 76–86.
 14. Петров В. Стратегічні комунікації як інструмент протидії у гібридній війні // Запровадження комунікації органів державної влади: виклики та завдання : зб. мат. наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. К. : Фенікс, 2016. С. 65–69.