Formation of Corporate Strategy by the Enterprise Engaged in Foreign Economic Activity

2018;
: pp. 1-6
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The article proves the importance of corporate strategy formation and the significance of considering the current state of the economy by the enterprise engaged in foreign economic activity. The nature of the corporate strategy, as well as stages and principles of its creation are analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign scientific developments, the definition of the concept “corporate strategy” is provided. The process of the corporate strategy formation is also considered. The principles of rporate strategy formation are systematized andtheir short description is presented. Requirements for the corporate strategy formation are developed.
 

1. Saukh, I. V. (2015). Finansovyi potentsial pidpryiemstva: pryntsypy ta osoblyvosti yoho formuvannia. Biznes Inform, 1, 258-262 [in Ukranian].

2. Thompson, A.A., & Strickland, A.J. (1998). Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realszatsii strategii. (L. H. Zaitsev, M.Y. Sokolova, Trans). L. H. Zaitseva, M.Y. Sokolova (Ed). Moscow: Banki i birzhy, UNITI [in Russian].

3. Mochernyi, S.V. (Eds.). (2000). Ekonomichna entsyklopediia. (Vol. 1), Kyiv: Vydavnychyi tsentr "Akademiia" [in Ukranian].

4. Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie. L.Y. Evenko, (Ed). Moscow: Ekonomika [in Russian].

5. Oberemchuk, V. F. (2000). Stratehiia pidpryiemstva. Kyiv: IAPM [in Ukranian].

6. Myntsberh, H., Kuynn, Dzh. B., & Hoshal, S. (2014). Strategicheskiy protsess. Yu.N. Kapturevskiy (Ed). Saint-Petersburg: Piter [in Russian].

7. Vasylenko, V.A., & Tkachenko, T. I. (2003). Stratehichne upravlinnia. Kyiv: TsUL [in Ukranian].

8. Ovsiuk, M. O. (2011). Udoskonalennia metodiv konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh kryzy. Biznes Inform, 6, 65-67 [in Ukranian].

9. Kovtun O. I. (2014). Stratehiia pidpryiemstva. (2nd ed, rev). Lviv: Novyi Svit - 2000 [in Ukranian].

10. Shershnova Z. Ye. (2004). Stratehichne upravlinnia. (2nd ed, rev). Kyiv: KNEU [in Ukranian].

11. Helrihel, D., Slokum, Dzh. V., & Vudmen, R.V. (2014). Orhanizatsiina povedinka. Kyiv: Osnovy [in Ukranian].

12. Uskova, A. V. (2011). Orhanizatsiia ta vdoskonalennia zbutovoi diialnosti budivelnykh pidpryiemstv. Biznes Inform, 6, 67-69 [in Ukranian].

13. Honcharova, S. Yu., Honcharov, A. B., & Ahramakova, N. V. (2015). Formuvannia modeli upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstva (orhanizatsii). Biznes Inform, 1, 372-377 [in Ukranian].

14. Trenev, V.N., Mahura, M. Y., & Leontev, S. V. (2002). Upravlenie chelovecheskimi resursami pri realizatsii proektov. Metodika i opyt. Moskow: PRIOR [in Russian].

15. Hryshchenko, I.M., & Makatora, D. A. (2014). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia pryvablyvosti vyshchoho navchalnoho zakladu. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 155-159 [in Ukranian].

16. Nykyforov, A.Ye. (2015). Klasyfikatsiia innovatsiino-investytsiinykh ryzykiv u systemi pryiniattia upravlinskykh rishen. Biznes Inform, 1, 8-14 [in Ukranian].

17. Sotnikova, Yu.V. (2015). Vykorystannia stratehichnoho pidkhodu v konteksti problem upravlinnia masovym vyvilnennia pratsivnykiv na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Ekonomika rozvytku, 1, 83-86 [in Ukranian].

18. Pylypenko, A.A. (2010). Zbalansovana systema pokaznykiv v systemi stratehichnoho upravlinnia rozvytkom intehrovanykh struktur biznesu. Problemy ekonomiky, 2, 47-55 [in Ukranian].

19. Koiuda, V.O. (2011). Upravlinski rishennia v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Economics and Sociology, 1, 85-90 [in Ukranian].

20. Kovtun, O.I. (2004). Stratehiia pidpryiemstva. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii [in Ukranian].

21. Ivanova, T.B, & Zhuravliova, E.A. (2015). Korporativnaia kultura i effektivnost predpriyatiya. Moscow: RUDN [in Russian].

22. Kuzmin, O. Ye. (Ed.), Chernobai, L. I., & Bosak A. O. (2004). Korporatyvne upravlinnia. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University [in Ukranian].

23. Topii, I. I. (2011). Otsiniuvannia rivnia uspishnosti realizovanykh antykryzovykh zakhodiv. Biznes Inform, 8, 160-163 [in Ukranian].

24. Khan, D., Turchak A.A., Golovach L.H., & Lukashevych M.L. (Ed). (1997). Planirovanie i kontrol: kontseptsyia kontrollinga. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

25. Ryzhakova, H.M. (2015). Ekonomika maloho pidpryiemnytstva: suchasna metodolohiia ta praktyka. Kyiv: KNEU [in Ukranian].

26. Bondar, O.A., & Anin, V.I. (2015). Metody upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh rynku (za pryntsypom potokorozpodilu). Kyiv: Naukovyi svit [in Ukranian].