Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil

EP.
2016;
: рр.31-34
Authors: 

Jaroslav Gumnytskiy, Oksana Lyuta

One of the major problems of pollution of soil environment, namely by components of mineral fertilizers due to their massive and continuous use in agriculture was analysed in the article. Possible ways of penetration of not absorbed mineral fertilizers deep into the soil as the main reason for getting fertilizers in the lower layers of the soil environment were investigated. A comparison of the impact of soil and climatic conditions on the rate of penetration of fertilizers deep into the soil was done.

[1] Melnichuk D., Мelnikov М., Chofman Dj., Gorodniy М. et al.: Yakist gryntiv ta strategii udobrenia. Aristey, Kyiv 2006.
[2] Gumnytskiy Y., Lyuta O., Sabadash V.: Energotechnologii i Resyrsozberezhenie, 2009, 1, 62.
[3] Gorodniy M., Shikula M.: Agroecologia. Vishcha shkola, Kyiv 1993.
[4] Bakka M., Strelchenko V.: Osnovi vedennia silskogo gospodarstva ta ochorona zemel. Zhitomir 2000.
[5] Panas R.: Gruntoznavstvo. Noviy svit, Lviv 2006.
[6] Vergunova V., Moskalkov M., Moskalkova N.: Journal obchislyuvalnoy ta prikladnoy matematiki, 2004, 2, 78.
[7] Zaradny H. Prace Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, 1990, 23, 367.
[8] Kladivko E. J., Van Scoyoc G. E., Monke E. J. et al.: J. Environmental Quality, 1991, 20/1, 264.
[9] Rup K.: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,2006.
[10] Zinkevich L.: Dovidnik agronoma. Urozhay, Kyiv 1985.