Дослідження процесу адсорбції ( )2 3ca no ґрунтовим середовищем

Authors: 

Люта О.В., Бучок І.В., Гумницький Я.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування 

The problem of penetration of nitrogen fertilizers in the soil is analyzed. The influence of adsorption process on the rate of transfer of fertilizers in the vertical profile of the soil is determined. Experimental researches of adsorption properties of soil environment on the base of absorption of calcium nitrate by soil are done. Проаналізовано проблему проникнення азотних добрив вглиб ґрунту. Визначено вплив процесу адсорбції на швидкість перенесення добрив по вертикальному профілю ґрунту. Проведено експериментальні дослідження адсорбційних властивостей ґрунтового середовища на прикладі поглинання кальцію нітрату ґрунтом. 

1. Якість грунтів та стратегії удобрення / Д. Мельничук, М. Мельников, Дж. Хофман,  М. Городній та ін. / під ред. проф. Дж. Хофмана, М. Городнього. – К.: Арістей. – 2006.  2. Гумницький Я.М. Вимивання компонентів мінеральних добрив із ґрунтового природного середовища / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Энерготехнологии и ресурсо- сбережение. – К., 2009. – №1. – С. 62–65. 3. Гумницький Я.М. Дослідження міграції мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі / Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, О.В. Люта, О.В. Гебій // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2007. – №590. –  С. 246–250. 4. Люта О.В. Вплив метеорологічних умов на міграцію компонентів мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі / О.В. Люта, Я.М. Гумницький // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2008. – №609. – С. 250–253. 5. Панас Р.М. Ґрунтознавство: навч. посібник. – Львів: Новий світ, 2006. – 372 с. 6. Люта О.В. Математична модель процесу міграції мінеральних добрив у природному ґрунтовому середовищі / О.В. Люта, Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш // Вопросы химии и химической технологии. – Дніпропетровськ, 2008. – №2. – С.195–198.