THE LIFE PATH AND SCIENTIFIC PRIORITIES OF PROFESSOR OLEKSANDR MOROZ

EP.
2018;
: pp. 75-78
1
Department of Geodesy, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The life path and the range of scientific interests of Professor Oleksandr Moroz are described. The main results of scientific research in the field of the influence of vertical refraction on the accuracy of astronomical and geodetic measurements are shown.

[1] Moroz O. I. Vyznachennya ta vrakhuvannya vertykalʹnoyi refraktsiyi pid chas heodezychnykh vymiryuvanʹ. Monohrafiya. – Lʹviv: Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 2003. – 224 s.

[2] Moroz O. Osnovni polozhennya teoriyi fluktuatsiynoho metodu vyznachennya anomalʹnoyi vertykalʹnoyi refraktsiyi / O. Moroz, O.Ostrovsʹkyy. – Lʹviv: Zbirnyk naukovykh pratsʹ “Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva”, 2002. – S. 110-120.

[3] Moroz O. Y. Teoryya y praktyka fluktatsyonnoho metoda opredelenyya vertykalʹnoy refraktsyy. / O. Y. Moroz, A. L. Ostrovsʹkyy. – Moskva: Yzvestyya vuzov. Heodezyya y aerofotosʺemka, 2000. – №3 – S. 11–39.