Research of relief effect during determination of large lands areas

2010;
: pp. 73-79
1
Department of Geodesy, Lviv PolytechnicNational University, State Higher Educational Institution “National Mining University”
2
State Higher Educational Institution “National Mining University”; Kyiv National University of Construction and Architecture

Analysis of relief influence on determination of big area land parcels.

 

  1. Dutchyn M., Bida I., Mel'nychenko G.Doslidzhennja tochnosti vyznachennja ploshh zemel'nyh diljanok z vrahuvannjam kil'kosti konturnyh tochok ta i'h roztashuvannja [Investigation of the accuracy of area of land, taking into account the number of contour points and their location ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. prac' [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production: Coll. Science. Works].Lviv, 2009, Vol. And (17), pp. 301-308.
  2. Zakon Ukrai'ny “Pro ocinku zemel'” [Law of Ukraine "On the evaluation of"] no. 1378-IV dated 11.12.2003.
  3. Malashevs'kyj M.A. Analiz metodiv vyznachennja ploshh pry provedenni kadastrovyh robit [Analysis methods for determining the area during the cadastral]. Inzhenerna geodezija. [Engineering geodesy]. 2008, no. 54, pp. 135-139.
  4. Ostrovs'kyj A.L., Moroz O.I., Tarnavs'kyj V.L. Geodezija: Pidruchnyk. Chastyna druga; za zag. red. A.L. Ostrovs'kogo [Surveying: Tutorial. Part Two; by the Society. ed. AL Ostrovsky]. L'viv: Vydavnyctvo Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika” [Lviv: Publishing House of the National University "Lviv politechnik"], 2008, 564 p.
  5. Radov S.G., Kosogova E.A. K voprosu opredelenija iskazhenij ploshhadej v proekcii Gaussa [On the determination of the area distortion in Gauss ]. Іnzhenerna geodezіja [Іnzhenerna geodezіya]. 2006, no. 52, pp 159-163.
  6. Rjabchij V.A., Rjabchij V.V. Vlijanie oshibok okruglenija koordinat uglov povorotov granic zemel'nyh uchastkov na tochnost' opredelenija ih ploshhadej [Effect of rounding errors coordinate angles of rotation of land boundaries on the accuracy of the determination of their areas ]. Іnzhenerna geodezіja [Engineering surveying]. 2003, no. 49, pp 193-201.
  7. Rjabchij V.A., Rjabchij V.V., Kashyna N.S. Vyznachennja dopustymoi' zminy ploshhi zemel'noi' diljanky za rezul'tatamy povtornyh geodezychnyh vymiriv [Determination of allowable changes in the area of land on the results of repeated geodetic measurements]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. prac' [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production: Coll. Science. Works].L, 2010, Vol. And (19), P. 103-106.
  8. Rjabchij V.V., Tregub M.V. Analiz vplyvu rel'jefu na vyznachennja ploshh velykyh zemel'nyh diljanok [Analysis of the impact of the relief on the definition of large areas of land]. Materialy V Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' “Novi tehnologii' v geodezii', zemlevporjadkuvanni ta pryrodokorystuvanni” [Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference " New technologies in geodesy, land surveying and environmental management". Uzhgorod, 2010, pp. 20-22.
  9. Stupen' M.G., Gul'ko R.J., Mykula O.Ja. ta in. Teoretychni osnovy derzhavnogo zemel'nogo kadastru: Navch. posibnyk, 2-ge vydannja, stereotypne [Theoretical Foundations of the State Land Cadastre: Teach. manual, 2nd edition, stereotype]. Lviv: "The New World - 2000", 2006, 336 p.