Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів

1
Дніпровська політехніка
2
Національний гірничий університет; Київський національний університет будівництва та архітектури

Виконано аналіз нормативно-правових актів, які регулюють проведення геодезичних зйомок для ведення державного земельного кадастру. Досліджено вплив інструктивних середніх квадратичних помилок визначення координат межових знаків на середню квадратичну похибку визначення площі земельних ділянок поза межами населених пунктів.

1. Дутчин М. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування / М. Дутчин, І. Біда, Г. Мельниченко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2009. – Вип. І (17). – С. 301–308.
2. Земельне право України: Теорія і практика, № 03/10. – Загальнодержавне юридичне видання. – С. 41–54.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ.
4. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376.
5. Керівний технічний матеріал «Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)». – Київ, 1993.
6. Малашевський М.А. Аналіз методів визначення площ при проведенні кадастрових робіт / М.А. Малашевський // Інженерна геодезія. – 2008. – № 54. – С. 135–139.
7. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 26.08.1997 № 85.
8. Рябчий В.А. Влияние ошибок округ¬ления координат углов поворотов границ земельных участков на точность определения их площа¬дей / В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Інженерна геодезія. – 2003. – № 49. – С. 193–201.
9. Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н. Кашина // Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб¬ництва: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – Вип. І (19). – С. 103–106.
10. Рябчій В.А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О. Янкін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. Львів, 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.
11. Рябчій В.В. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні». – Ужгород, 2010. – С. 20–22.
12. Щодо зауважень Земельної спілки України до проекту Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками / URL: www.dkzr.gov.ua.