Оцінювання точності визначення складових векторів залежно від тривалості GPS-спостережень та обмеження видимості небосхилу

1
Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування
3
Національний університет водного господарства та природокористування

Запропоновано методику обчислення коефіцієнта відкритості горизонту, який характеризує обмеження видимості супутників перешкодами в пункті спостереження з урахуванням тривалості видимості супутника в певному секторі небесної сфери протягом доби. Представлені функціональні залежності для попередньої оцінки точності GPS-спостережень.

1. Баран П. І. Визначення тривалості GPS-спостережень в геодезичних мережах / П. І. Баран, 
В. Я. Чорнокінь // Вісник геодезії та картографії. – 2004. – № 2. – C. 12–15. 
2. Большаков В. Д. Теория математической обработки геодезических измерений / В. Д. Большаков, П. А. Гайдаев. – М.: Недра, 1977. – 367 с. 
3. Грицюк Т. Ю. До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS / 
Т. Ю. Грицюк, К. Р. Третяк // Геодезія, картографія та аерофотознімання: міжвід. наук.-техн. зб. – Л., 2007. – № 69. – С. 78–82. 
4. Костецька Я. До питання тривалості GPS-спостережень залежно від довжини вектора-бази / Я. Костецька, І. Торопа, О. Фок  // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: зб. наук. пр. – Л., 2005. – Вип. ІІ. – С. 60–65. 
5. Третяк  К. Р. До питання тривалості GPS-вимірів при побудові державних мереж 1-го та 2-го класів  / К. Р. Третяк, Т. М. Шушкова // Геодезія, картографія та аерофотознімання: міжвід. наук.-техн. зб. – Л., 2001. – № 61. – С. 124–132. 
6. Третяк К. Р. Оптимізація кінематичних  геодезичних мереж: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 “Геодезія” / К. Р. Третяк. – Л., 2004. – 36 с. 
7. Янчук О. Є. Дослідження точності GPS-спостережень в умовах обмеженої видимості горизонту / О. Є. Янчук // Інженерна геодезія: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2010. –  Вип. 55. – С. 224–235. 
8. Янчук О. Є. Дослідження точності GPS-спостережень на забудованих територіях / О. Є. Янчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 300–307. 
9. Янчук  О. Є. Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS-спостережень / О. Є. Янчук // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – № 4. – С. 3–7. 
10. Янчук О. Урахування закритості горизонту під час GPS-спостережень для земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів / О. Янчук, П. Черняга, Ю. Голубінка // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – Л., 2010. – Вип. 1(19). – С. 56–61. 
11. Scripps Orbit and Pemanent Array Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sopac.ucsd.edu/