Formation of organizational and institutional model of demarcation of state and municipal land within settlements

2011;
: pp. 143 - 149
Authors:
1
National University of Water and Environmental Engineering

In the article formed the organizational and institutional model of separation procedure of land in state and municipal property of settlements based on a systematic approach.

 1. Petrakovs'ka O.S. Metodologija upravlinnja systemoju zemlekorystuvannja velykyh mist : avtoref. dys. … d-ra tehn. nauk : spec. 05.24.04 [Methodology for land use management system in large cities: Abstract. Dis. Dr. techn. sciences specials. 05.24.04] „Kadastr ta monitoryng zemel” ["The cadastre and land monitoring"]. Kyiv, 2007, 29 p.
 2. Chernjaga P. G.,. Mel'nychuk O. Ju, Kornilov L. V., Nimkovych R .S. Zemleustrij jak systema optymizacii' zemlekorystuvannja [Land Management as a system optimization of land use ]. Inzhenerna geodezija. [Engineering geodesy]. 2009, Vol. 54, P. 225-231.
 3. Kvejd Э. Analyz slozhnыh system [Analysis slozhnыh systems]. - Moscow: The Soviet radio, 1969. - 520 p.
 4. Saati T., Kerns K. Analiticheskoe planirovanie. Organizacija sistem [Analytical planning. Organization Systems]. Moscow: Radio and Communications, 1991, 224 p.
 5. Samarskij A. A., Mihajlov A. P. Matematicheskoe modelirovanie: Idei. Metody. Primery [Mathematical Modelling: Ideas. Methods. Examples]. Moscow: Fizmatlit, 2002, 320 p.
 6. Buhal's'ka T. V., Chernjaga P.G. Formuvannja shemy vzajemozv’jazkiv u systemi upravlinnja zemel'nymy resursamy pry rozmezhuvanni zemel' derzhavnoi' ta komunal'noi' vlasnosti naselenyh punktiv na osnovi instytucional'nogo pidhodu[Formation schemes relationships in the management of land resources in the separation of state and municipal property settlements based institutional approach]. Mizhvid. nauk.-teh. zbirn. “Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja” [Mizhvid. scientific-technical. team. "Geodesy, Cartography and Aerial Photography"]. 2010, Vol. 73, P. 110-114.
 7. Hvesyk M. A. Goljan V. A., Mosijchuk Ju. A. Instytucional'nyj mehanizm mis'kogo zemlekorystuvannja : suchasnyj stan ta perspektyvy udoskonalennja : Monografija [The institutional mechanism of urban land use: current state and prospects of improvement: Monograph, Kyiv: book publishing house NAU, 2005, P. 5-82.
 8. Tretjak A. M., Dorosh O. S. Upravlinnja  zemel'nymy resursamy / za red. prof. A. M. Tretjaka [Land Management,  ed. prof. A. Tretiak]. VA: New book., 2006, 360 p.
 9. Zemel'nyj kodeks Ukrai'ny N 2768-III vid 25.10.2001 [The Land Code of Ukraine N 2768-III dated 25.10.2001]
 10. Zakon Ukrai'ny “Pro rozmezhuvannja zemel' derzhavnoi' ta komunal'noi' vlasnosti” [Law of Ukraine "On the separation of state and municipal property" N 1457-IV of 05.02.2004].
 11. Zakon Ukrai'ny “Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrai'ni” [The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" N 280/97-BP dated 21.05.1997]
 12. Metodychni rekomendacii' z rozrobky proektiv zemleustroju shhodo rozmezhuvannja zemel' derzhavnoi' ta komunal'noi' vlasnosti [Guidelines for development of land management projects on the separation of state and municipal property]. Dazru.gov.ua.
 13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny „Pro zatverdzhennja Porjadku spryjannja provedennju gromads'koi' ekspertyzy dijal'nosti organiv  vykonavchoi' vlady [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the promotion of the public examination of the executive authorities"] No. 976 dated 05.11.2008.
 14. Zakon Ukrai'ny “Pro zemleustrij” [Law of Ukraine "On Land Management"] N 858-IV dated 22.05.2003.