Формування організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів

1
Національний університет водного господарства та природокористування

На основі системного підходу сформована організаційно-інституційна модель розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів.

1. Петраковська О.С. Методологія управління системою землекористування великих міст : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.24.04 – „Кадастр та моніторинг земель” / О.С. Петраковська. – К., 2007. – 29 с. 
2. Черняга П. Г. Землеустрій як система оптимізації землекористування / П. Г. Черняга, О. Ю. Мельничук, Л. В. Корнілов, Р .С. Німкович // Інженерна геодезія. – 2009. – Вип. 54. – С. 225–231. 3. Квейд Э. Анализ сложных систем / Э. Квейд. – М: Советское радио, 1969. – 520 с. 
4. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати , К. Кернс. – М: Радио и связь, 1991. – 224 с. 
5. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – М: Физматлит, 2002. – 320 с. 
6. Бухальська Т. В., Черняга П.Г. Формування схеми взаємозв’язків у системі управління земельними ресурсами при розмежуванні земель державної та комунальної власності населених пунктів на основі інституціонального підходу / Т. В. Бухальська, П. Г. Черняга // Міжвід. наук.-тех. збірн. “Геодезія, картографія і аерофотознімання”. – 2010. – Вип. 73. – С. 110–114. 
7. Хвесик М. А. Голян В. А., Мосійчук Ю. А. Інституціональний механізм міського землекористування : сучасний стан та перспективи удосконалення : Монографія / М. А. Хвесик, 
В. А. Голян, Ю. А. Мосійчук. – К: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – С. 5–82. 
8. Третяк А. М., Дорош О. С. Управління  земельними ресурсами / за ред. проф. А. М. Третяка. – В. : Нова кн., 2006. – 360 с. 
9. Земельний кодекс України N 2768-III від 25.10.2001. 
10. Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності” N 1457-IV від 5.02.2004. 
11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” N 280/97-ВР від 21.05.1997. 
12. Методичні рекомендації з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності. – dazru.gov.ua. 
13. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів  виконавчої влади” № 976 від 05.11.2008. 
14. Закон України “Про землеустрій” N 858-IV від 22.05.2003.