Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації

2012;
: сс. 190 – 199

Жежнич П.І Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації / П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 190–199. – Бібліографія: 40 назв.

Authors: 

Жежнич П.І., Сопрунюк О.О.

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.

1. Апилат Е.В. Построение регрессионной модели управления качеством услуг в туризме / Е.В. Апилат // Вісник Харків. держ. політехн. ун-ту. — Х., 2000. — № 5. — С. 41–45.
2. Апилат Е.В. Формирование индустрии туризма — основное направление повышения качества обслуживания туристов / Е.В. Апилат // Вісник Харків. держ. екон. ун-ту. — Х., 2000. — № 5. — С. 32–33.
3. Блистів Т.В. Теорія і практика туристичних походів: навч. посіб. / Т.В. Блистів, І.І. Горбацьо, О.В. Нужний. — Л.: НВФ «Українські технології», 2006. — 132 с.
4. Гаврилюк С.П. Зовнішні фактори впливу на конкурентоспроможність туристичних підприємств / С.П. Гаврилюк // Стратегія розвитку
туристичної індустрії та громадського харчування: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 жовтня 2000 р., Київ). — К., 2000 . — С. 186–189.
5. Гаврилюк С.П. Проблеми підвищення якості послуг туристичних підприємств в умовах конкуренції / С.П. Гаврилюк // Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві та туризмі: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 жовт. 1998 р. — К.: КДТЕУ. — С. 52–54.
6. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса: учеб. пособие / В.Г. Герасименко. — Одесса: Черноморье, 1997. — 160 с.
7. Готинян В.С. Можливості WEB— та ГІС/ДЗЗ—технологій в туризмі / Готинян В.С., Семененко А.В., Томченко О.В. [Електронний ресурс: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=945.
8. Гриценок Н.І. Сервіс в туризмі: підручн. (Тема 7: Туроператори і турагенти на міжнародному ринку) / Н.І. Гриценок, В.А. Бурдейного, О.Є. Кутузової та ін. — Одеса : Талісман. 2006. — 160 с.
9. Энциклопедия знаний в области информационной поддержки жизненного цикла изделий [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://wiki.itorum.ru/ 10. Квартальнов В. А. Туризм / В.А. Квартальнов. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 320 с.
10. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: избранные труды: в 5 т. / В. А. Квартально. — М.: Финансы и статистика, 1998. — Т. 2. — 256 с; Т. 3. — 384 с.
11. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В.Ф. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2003. — 300 с.
12. Лебединец В.А. Анализ актуальности интегрированных систем менеджмента в фармации / В.А. Лебединец, А.В. Бурсаков // Провизор. — 2008. — № 17. — С. 26–28.
13. Лебединец В. А. Анализ тенденций и прогно—зирование перспектив внедрения си—стем менеджмента качества в Украине / В.А. Лебединец, С.Н. Коваленко, Е.М. Проскурня // Вісник НТУ «ХПІ» «Економічний прогрес та ефективність виробництва». — 2008. — № 2. — С. 127–136.
14. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб./ О.О. Любіцева. — К.: Альтерпрес, 2003. — 104 с.
15. Маликова М.В. Управление документацией системы менеджмента качества / М.В. Маликова / / Технологии качества жизни. — 2002. — № 1. — С. 45–64.
16. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: навч. посібник. видання третє./ А.В. Мамрак. — К.: Центр навч.ї літ., 2004. — 364 с.
17. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти / С.В. Мельниченко // Вісник Запорізьк. нац.. ун-ту. — 2010. —№ 2(6). — С. 129–138.
18. Мельниченко С.В. Стандартизація та сертифікація як основа забезпечення якісного обслуговування у підприємствах готельного господарства та туризму: зб. наук. праць / С.В. Мельниченко, С.П. Гаврилюк — К.: КДТЕУ, 2000. — С. 21–26. (Особистий внесок: розкрито систему стандартизації та сертифікації туристських послуг).
19. Методичні рекомендації з розробки документів системи якості продукції будівельного комплексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua
20. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой/Н.К. Моисеева. — М.: Финансы и статистика, 2000.
21. Нефедова М.Г. Документация в информационном обществе / М.Г. Нефедова. — М: РОЯ, 200. — 238 с.
22. Офіційний сайт Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ). Режим доступу : www.altu.com.ua.
23. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. — К., 2005. — 352 с.
24. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично—готельного підприємництва навчальний посібник. — К.: Центр учб. літ., 2007. — 344 с.
25. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг / В.Б. Сапрунова — М.: Ось—89, 1997. — 160 с.
26. Сидоренко І.О. Критерій якості в конкурентоспроможності туристичних підприємств // Вісник ДІТБ: Серія «Менеджмент та маркетинг» / наук. ред. Н.Й. Коніщева / І.О. Сидоренко. — Донецьк, 2002. — № 6. — С. 144–148.
27. Сидоренко І.О. Якість — гарантія успіху та конкурентоспроможності / І.О. Сидоренко // Економічні науки: Науковий вісник Чернівецького
торговельно—економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці: АНТ Лтд, 2005. — Вип. ІІІ. — С. 458–461.
28. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Аналіз конкуренції на туристичному ринку України.// Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. — 2000. — № 2. — С. 113–121.
29. Тюптя Л.Т. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. — [2—ге вид.] — К.: Знання, 2008. — 574 с.
30. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / за ред. проф. І.М. Школи. — Чернівці, 2003. — 596 с.
31. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навч. посіб. / Чорненька Н.В. — К.: Атіка, 2009. — 392 с.
32. Якість і конкурентоспроможність продукції [Електроннийресурс]. Режимдоступу: http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/economicapidpriemstva/economica—pidpriemstva_5647.php
33. Crosby P.B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain / P.B. Crosby. — М.: Mentor Books, 1992. — 272 p.
34. Healy S. ISO 15489 Records management — its development and significance/S. Healy // Records Management Journal. — December 2001. — Vol. 11. — № — Р. 133–142.
35. Juran J.M. Quality Control Handbook. /J.M. Juran J.M., F. Gryna. — М.: Mcgraw—Hill, 1998. — 1774 p.
36. Larry Shillito M. Acquiring, processing, and deploying voice of the customer / M. Larry Shillito. — St. Lucie Press, 2001. —279 p.
37. Prideaux B. Managing Tourism and hospitality services: theory and international applications/B. Prideaux.,G. Moscardo, E. Laws. — London — 2006. — 337 p.
38. Weiss Edmond H. How to write usable user documentation / H. Weiss Edmond. — London: Oryx Press, 1991. —280 p.
39. Whitehouse F. Documentation: how to organise and control information processes in business and industry / F. Whitehouse. — L.: Business Books, 1971. — 181 p.
40. Whitehouse F. Systems Documentation: Techniques of Persuasion in Large Organisations/ F. Whitehouse. — L.: Business Books, 1973. — 191 p.