Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі

Надіслано: Січень 12, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
2
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
3
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

На базі територій і об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області розглянута система кадастрової діяльності в природно-заповідній області. З метою наповнення структурних елементів облікових номерів Державного земельного кадастру та Державного кадастру природно-заповідного фонду об'єктивною інформацієюз відповідною кадастровою ідентифікацією досліджені роль і значення заповідних територій у житті біосфери і суспільства.

1. Андрієнко Т.Л. Заповідна справа в Україні. / Т.Л. Андрієнко, Н.Р. Малишева, С.В. Парчук та ін. – К.: Теографіка, 2003. – 306 с.
2. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду станом на 01.01.2006 р. – Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Київ, 2006. – 312 с.
3. Дідух Я.П., Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ЕСОNЕТ) України / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58.
4. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: (Підручник) / 
М.Д Гродзинський – К:Либідь, 1993. – 224 с.
5. Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 07.07.2011 № 3613-VI [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 6. Закон України “Про загальнодержавну програму форму¬вання національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, м. Київ, 21 вересня 2000 р., 
№ 1989-ІІІ.
7. Заповідники і національні природні парки України.(Довідникове видання) / К.: Вища школа. 1999. – 232 с.
8. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – В 11-ти т. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996-2009.
9. Зелена книга України / Під ред. Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
10. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою КМУ № 439 від 12.05.1997 р. – К., 1997. – 28 с.
11. Коротенко Н.Е. и др. Геологические памятники Украины. (Довідникове видання) / – К.: Наукова думка, 1985. – 156 с.
12. Масікевич Ю.Г. Правове регулювання заповідної справи в Україні. / Ю.Г. Масікевич, Я.І. Мовчан, П.М. Цицима.– Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 816 с.
13. Наказ Мінприроди від 16 лютого 2005 р. 
№ 67 “Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” (зареєстровано у Мін’юсті України 11 березня 2005 р. за № 298/10578) [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http: // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05.
14. Попович С.Ю. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України / С.Ю. Попович, Т.Л. Андрієнко, В.А Онищенко. та ін. – К.: Укрфітосоццентр, 2002. – 276 с.
15. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: довід. Видання. – К., 1999. – 240 с.
16. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051[Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1051-2012-п.
17. Солодкий В.Д. Основи заповідної справи: (Навч. посібник) / В.Д. Солодкий – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 320 с.
18. Солодкий В.Д. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навч. посібник / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.
19. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні / 
О.І. Фурдичко, В.К. Сівак, В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.
20. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с. 21. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
22. Шутак Г.Д. Карпатська конвенція і розвиток заповідної справи на Буковині. = Carpathian Convention and the development of reserve activities in Bukovina: монографія / Г.Д. Шутак, В.Д. Солодкий, В.К. Сівак. – Чернівці, Зелена Буковина, 2009. – 128 с.
23. Solodkуу V.D. Shelterwood method оf felling аs аn іndispensablе соndition of preservation of native forest оf Northern Вukovinа / V.D. Solodkуу // Тhе Question оf Соnversion оf Соnіfеrоus Fоrеsts. Аbstracts. Іntеrnatіоnаl Соnfеrеnсе 27 September – 02 Оktober 2003 Frеіburg іm Вreisgau. Gеrmаnу – 71 р. 24. Solodkуу V. The research of Bison bonasus L. Population in Chernivtsi State / 
V. Solodkуу, H. Shutak,A. Tanas // 80 lat restytucji zubra w Puszczy Bialowieskiej. VII Miedzynarodowa Konferencja. Bialoweiza, 28−29 wrzesnia 2009. Streszczenia referatow, 2009. − P. 52–53.
25. Furdychko O.I., Solodky V.D. Implementation of Carpathian Convention provisions in Bukovinian Carpathians / 
O.I. Furdychko., V.D Solodkуу // S4C Science for the Carpathians Newsflash, January, 2009. – P. 3.