Comparative analysis of digital elevation models created in different years

2013;
: pp. 54 - 59
Received: April 18, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv polytechnic National University

The technology of creation DEM on the base of archival topographic plans are presented in this article. Digital elevation model of Babij Jar that was creation on the base data obtained before and after  of World War II was analized.

 

  1. Available at: http://kadastr.org/conf/2012/pub/infoteh/sozd-cmr-open-gis.html.
  2. Hromyh V.V., Hromyh O.V. Cyfrovye modely relefa: ucheb. posobye [Digital elevation models]. Tomsk, TM «L-Press» Publ., 2007, 177 p.
  3. Available at: http://babyn-yar.gov.ua.
  4. Available at: http://www.kby.kiev.ua.
  5. B.Chetverikov. Vstanovlennja istorychnyh mezh urochyshha Babyn Jar na osnovi arhivnyh kartografichnyh materialiv [Setting the historical boundaries of Babin Yar of the tract on the basis of archival cartographic materials]. Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2010. vol. II no. 20, pp.160–166.
  6. Chetverikov B. Metodyka stvorennja sytuacijnogo planu Cyreckogo koncentracijnogo taboru za arhivnymy aeromaterialamy [Methodology of creating the situational plan of Cyretskyy concentration camp by archival aero material] Zb. «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva» [Journal: “Modern advances in geodetic science and industry”]. Lviv, 2011. vol. II no. 22, pp.184–187.
  7. Jevstafjeva T., Nahmanovych V. Babyn Jar: ljudyna, vlada, istorija. Kn.1. [Babin Yar: a person, government, history]. Zovnishtorgvydav Ukrainy [External trade publishing of Ukraine]. Kyiv, 2004, 593 p.
  8. MapInfo 8.5 Professional. Rukovodstvo polzovatelja. [MapInfo 8.5 Professional. User’s Guide].
  9. Sylkyn K.Ju. Geoynformacyonnaja systema Golden Software Surfer 8: ucheb.-metod. posobye dlja vuzov [Geoinformation system Golden Software Surfer]. Yzdatelsko-polygrafycheskyj centr Voronezhskogo gosudarstvennogo unyversyteta [Publishing and printing center of Voronezh State University], 2008, 66 p.