Creating a tourist map of the Synevyr National Nature Park using ArcGIS

2013;
: pp. 82 - 88
Received: June 22, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

There was developed the technique of a tourist map creating of the National Natural Park "Sinevir" using remote sensing data, tourist maps, digital elevation model ASTER and online resources by means of the software ArcGIS

 

 1. Petranivskiy V.L., Rutinskiy M.I. Turystychne krayeznavstvo [Tourism of the regional studies]. Kyiv, Znannya [Knowledge], 2008. 575 p.
 2. Dorozhinskiy O., Kolb I., Dorozhinska O. Fotogrammetriya, geoinformatyka, dystantsiyne zonduvannya v doslidzhennyakh kulturnogo landshaftu [Photogrammetry, geoinformatics, remote sensing studies of the cultural landscape]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 108–121.
 3. Hritskiv N. Stvorennya tematychnoyi karty kurortu Skhidnytsya z vykorystannyam bazovykh kartohrafichnykh materialiv [Creating a thematic map of the resort Skhidnytsya using basic cartographic materials]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2009, issue 71, pp. 35–41.
 4. Sossa R.I. Stan ta perspektyvy kartohrafichnoho zabezpechennya Ukrayiny [Status and prospects of cartographic support Ukraine]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2001, issue 61, pp. 167-173.
 5. Barladin O., Mikolenko L. Sklar O.  Geoinformatsiynyy pidkhid ta problematyka shchodo onovlennya planovo-kartohrafichnykh materialiv z vykorystannyam aero- ta kosmichnykh znimkiv [Geoinformation approach and perspective to update planning and cartographic materials using aerial and satellite images]. Geodezija, kartohrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography].  Lviv, 2009, issue 71, pp. 185-191.
 6. Available at: http://www.stezhky.org.ua. / Ivano-Frankivska regionalna fundatsiya "Karpatski stezhky" [Ivano-Frankivsk regional fund "Carpathian trails"].
 7. Available at: http://gdex.cr.usgs.gov/gdex. / Global Data Explorer
 8. Available at: http://gis-lab.info/qa/aster-gdem.
 9. Available at: http://gis-lab.info/qa/srtm.
 10. Available at: http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/Structure9.
 11. Available at: http://www.racurs.ru/?page=323. / PhotoMod Geo Calculator.
 12. Available at: http://sasgis.ru/sasplaneta. / SAS Planet.
 13. Available at: http://www.gpsies.com. / Web-portal turystychni marshruty v tsilomu sviti  [Web- portal tracks in the whole world].
 14. Available at: http://www.karpaty.info. / Web-katalog turystychnykh poslug v Ukrayinskykh Karpatakh [Web- catalog of tourism services in the Ukrainian Carpathians].