Research of forest classification methods using high-resolution space images

2013;
: pp. 101 - 110
Received: August 28, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

In this paper a researches of methods for the controlled classification by the spectral distance, Mahalanobis distance and maximum probability to identify forests was conducted. As a materials for the research space images of the satellites Ikonos, QuickBird and test information from ground-based methods were used. As an outcome it was identified that the maximum probability method is the most efficient one for the forest classification issue.

 

 1. Ljalko V.I., Popov M.O. Bagatospektralni metody dystancijnogo zonduvannja Zemli v zadachah pryrodokorystuvannja [Multispectral remote sensing methods in problems of Natural Resources]. Kyiv, Naukova dumka Publ, 2006, 300 p.
 2. Buntova O.G., Kuchma M.D., Zlenko M.G. Ocinka ekologichnogo stanu lisovyh nasadzhen v zoni vidchuzhennja ChAES [The environmental condition of forest plantations in the Chernobyl exclusion zone], Tezy dop. nauk.-prakty. konf. «Nauka. Chornobyl-97» [Proc. of the Scientific and Practical Conf. “Science. Chornobyl-97]. Kyiv, 11–12 Feb 1998, Kyiv, URUC, pp. 97–98.
 3. Burshtynska H.V., Stankevych S.A. Aerokosmichni znimalni systemy [Aerospace remote sensing systems]. Lviv, NU LP Publ, 2010, pp. 46–49.
 4. Burshtynska H., Bondar R., Polishhuk B. Porivnjalnyj analiz metodiv klasyfikacii lisiv za materialamy kosmichnogo znimannja iz suputnyka QUICKBIRD [Comparative analysis of methods for forests classification by materials of space satellite QUICKBIRD]. Lviv, NU LP Publ, 2012, vol. 1 (23).
 5. Vladimirova N.A. Kosmicheskie izobrazhenija ASTER kak istochnik dannyh dlja lesnogo hozjajstva: harakteristiki, metodika deshyfrirovanija, perspektivy ispolzovanija [ASTER satellite imagery as a data source for forestry: characteristics, methods decryption, the prospects of using]. Doklady IV Mezhdunar. Konf „Aerokosmicheskie metody i geoinformacyonnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [Proc. of the international Conf. “Aerospace Methods and GIS technologies in forestry and forestry”]. Moscow, 17–19 may 2007, pp. 94–97.
 6. Danilin I. M., Medvedev E. M., Melnikov S. R. Lazernaja lokacija Zemli i lesa: Ucheb. posobie [Laser ranging of terrain and forests: tutorial]. Krasnojarsk: Un-t Foretry by V. N. Sukachev, SO RAN Publ., 2005, 182 p.
 7. Dovgyj S.O., Ljalko, O.I. Sahackyj. Dosvid i perspektyvy vykorystannja danyh dystancijnogo zonduvannja Zemli dlja prognozuvannja pozhezho-nebezpechnosti lisiv (na prykladi Zony vidchuzhennja Chornobylskoi AES) [Experience and prospects of remote sensing data for forest fire risk forecasting (for example, the exclusion zone of the Chernobyl NPP)]. Zb. prac Ukr. in.-tu doslidzhen' navkolysh. seredovyshha i resursiv Rady nacional'noi' bezpeky ta oborony Ukrainy [Proc. of Ukrainian Institute of Environment and Resources of the National Security and Defense of Ukraine]. Kyiv, ERRIU-UINSiR Publ, vol 3, 2002, pp. 85–94.
 8. Zholobak G.M. Vitchyznjanyj dosvid suputnykovogo monitoru lisovyh masyviv Ukrainy [Domestic experience in satellite monitoring of forests in Ukraine ]. Kosmichna nauka i tehnologija [Space Sciense and Tehnology]. 2010, T 16 vol. 3, pp. 46–54.
 9. Isaev A. S., Suhih V. I., Kalashnikov E. N. Aerokosmicheskij monitoring lesov [Aerospace monitoring of forest]. Moscow, Nauka Publ, 1993, 241 p.
 10. Kohan S.S., Vostokov A.B. Dystancijne zonduvannja Zemli: teoretychni osnovy [Remote sensing: theoretical foundations].Kyiv. High School Publ, 2009, 511 p.
 11. Ljalko V.Y., Sahackyj A.Y., Hodorovskij A.Ja. Kompleksirovanie mnogozonalnyh kosmicheskih snimkov razlichnogo prostranstvennogo razreshenija dlja povyshenija effektivnosti issledovanij lesnyh massivov (na primere zony otchuzhdenija ChAES i rajonov Sibiri) [Integration of multispectral satellite images of different spatial resolution to improve the efficiency of research forests (for example, the Chernobyl exclusion zone and areas of Siberia)] Kosmichna. nauka i tehnologija [Space Sciense and Tehnology]. 2002, 8, vol. 2/3, pp. 239–246.
 12. Polishhuk B.V. Suchasni dosjagnennja i problemy v doslidzhennjah rozvytku ta stanu lisiv [Recent advances and challenges in the research and development of forest ]. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, 2008, vol. 70, pp. 38–45.
 13. Trejfeld R.F., Berezin V.Y. Znachenie distancyonnyh metodov v inventarizacii lesov [The value of remote sensing methods in forest inventory ] Doklady IV Mezhdunarodnoj konferencii “Aerokosmicheskie metody i geoinformacyonnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [Proc. of the international Conf. “Aerospace Methods and GIS technologies in forestry and forestry”]. Moscow, 17–19 may 2007, pp. 140–144.
 14. Cydypova M.V., Borhonov V.A., Cyrenova M.G.  Primenenie dannyh DZZ v monitoringe lesnyh ekosistem Zabajkalskogo prirodnogo Nacyonalnogo parka [Application of remote sensing data in the monitoring of forest ecosystems of Transbaikalian national natural park]. Doklady IV Mezhdunarodnoj konferencii “Aerokosmicheskie metody i geoinformacyonnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [Proc. of the international Conf. “Aerospace Methods and GIS technologies in forestry and forestry”]. Moscow, 17–19 may 2007, pp. 152–155.
 15. Beney I. Advanced Space System Concepts and technologies: 2010-2030. L. A.: Aerospace Press Publ., 2003, 294 p.
 16. Dontchenko V.V., Johannesen O.V., Bobylev L.P., Bartalev S.A. ERS/SAR data application for Russian boreal forests mapping and monitoring. Proe. I b ARSS’99, 1999, pp.311 – 314.
 17. Sakhatsky A.I., McCallum J., Khodorovsky A.Ja., Bujanova I.Ja. Classification of space images for forest state identification within the Siberia region. Pt. 1 IIASA, Laxenburg, Austria, IR-02-09, April 2002, 45 p.
 18. http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/.
 19. http://www.lvivlis.com.ua/file/LL_proekt.pdf.
 20. http://www.worldview.ru/quickbird.html.