Modern problems of the monitoring of soil cover in Ukraine

2013;
: pp. 201 - 205
Received: June 24, 2013
Accepted: October 23, 2013
Authors: 

Panas R., Malanchuk M.

There are analyzed the current problems of monitoring soil Ukraine and outlined specific measures for its improvement taking into account domestic and foreign experience.

 

 1. Dobrovolskiy G.V., Orlov D.S , Grishina L.A. Printsipyi i zadachi pochvennogo monitoringa [Principles and objectives of soil monitoring] Pochvovedenie. 1983, no 11, pp.8–16.
 2. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny [The Land Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Supreme Council of Ukraine]. publ 1991, no 41.
 3. Medvedyev V.V. Rodyuchist' gruntiv (monitorynh ta upravlinnya) [Soil fertility (monitoring and management)] Kiev, Urozhay Publ, 1662, 246p.
 4. Medvedev V.V. Monitoring pochv Ukrainyi. Kontseptsiya, predvaritelnyie rezul-tatyi, zadachi [Soil monitoring of Ukraine. Concept, preliminary results, problems]. Harkov, Antikva publ., 2002, 428 p.
 5. Natsional'nyy standart Ukrayiny „Yakist' gruntu. Nastanovy shchodo ukladennya ta provedennya monitorynhovykh prohram” vidpovidno do yevropeys'koho standartu ISO 16133^2004(E) [Soil quality. Guidance on monitoring programmes ISO 16133^2004(E)] Derzhstandart [ The State Standard]. Kiev, 2005, 54 p.
 6. Panas R.M. Osnovy monitorynhu ta prohnozuvannya vykorystannya zemel': navch. posibnyk [The monitoring and forecasting land use]. L'viv: Novyy svit, 2000 publ, 2007, 224 p.
 7. Perovych L., Vynarchyk L.. Kadastrovyy monitorynh zemel' [Cadastral land monitoring]. Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography], 2009, issue 73, pp. 97–101.
 8. Pro derzhavnyy zemel'nyy kadastr. [On State Land Cadastre]. Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine]. 2011, no 3613–UI.
 9. Pro okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha [On the environmental protection]. Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine], 1991, no 1264-XII
 10. Polozhennya pro monitorynh zemel' [On approval of land monitoring]. Postanova kabinetu ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine], 1998, no 661
 11. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro derzhavnu systemu monitorynhu dovkillya [On approval of the state system of environmental monitoring]. Postanova kabinetu ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine], 1998, no 391
 12. Pro derzhavnyy kontrol' za vykorystannyam ta okhoronoyu zemel' [On state control over land use and protection]. Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine]. 2003, no 963.
 13. Tarariko H.O.,. Medvedyev V.V, Frolova O.M., Laktionova T.M., Dzzhyuba O.H., Kadiyevs'kyy I.I., Fedorenko O.L. Naukovo-metodychni rekomendatsiyi z adaptatsiyi systemy monitorynhu gruntiv zemepl' sil's'kohospodars'koho pryznachennya do yevropeys'kykh standartiv i normatyviv [Scientific guidelines on adaptation of soil monitoring of agricultural land to European standards and regulations]. Derzhavnyy tekhnolohifchnyy tsentr okhorony rodyuchosti gruntiv [State tehnolohifchnyy center of soil fertility]. Kiev, 2006, 23p.
 14. Monitorynh gruntovoho pokryvu [Monitoring soil cover]. Elektronnyy resurs[electronic resource] http://bookdn.com/book571glava12Lek%D1%81%D1%96ja12.%C2%A0Mon%D1%96torin...