Сучасні проблеми здійснення моніторингу ґрунтового покриву України

Надіслано: Червень 24, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Authors: 

Panas R., Malanchuk M.

Проаналізовано сучасні проблеми здійснення моніторингу грунтового покриву в Україні, а також намічені конкретні заходи щодо його удосконалення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

 1. Добровольский Г.В. Принципы и задачи почвенного мониторинга / Г.В. Добровольский, Д.С. Орлов, Л.А. Гришина // Почвоведение. – 1983. – № 11. – С.8–16.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 276 8// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
 3. Медведєв В.В. Родючість ґрунтів (моніторинг та управління) / В.В. Медведєв. – К.: Урожай, 1662. – 246.
 4. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные резуль­таты, задачи / В.В. Медведев. – Харьков: Антиква, 2002. – 428 с.
 5. Національний стандарт України „Якість ґрунту. Настанови щодо укладення та проведення моніторингових програм” відповідно до європейського стандарту ISO 16133^2004(E) Soil quality – Guidance on monitoring programmes. – Держстандарт. – К., 2005. – 54 с.
 6. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель: навч. посібник / Р.М. Панас.– Львів: Новий світ–2000, 2007.– 224 с.
 7. Перович Л. Кадастровий моніторинг земель / Л. Перович, Л. Винарчик // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2009. – №73. – С. 97–101.
 8. Про державний земельний кадастр: Закон України від 7.072011 р. № 3613–УІ.
 9. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264– ХІІ/ Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 41.– Ст. 546.
 10. Про затвердження Положення про моніторинг земель / Затв. пост. КМУ від 20 серпня 1998 р. – № 661 // Збірник урядових нормативних актів України. – 1994. – № 1. – Ст. 5.
 11. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля* Затв. пост. КМУ від 30,03 1998 р. № 391 із змінами на 31.08 2004 р.
 12. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 963. – № 39. – Ст. 350.
 13. Г.О. Тараріко, В.В. Медведєв, О.М. Фролова, Т.М. Лактіонова, О.Г. Дзжюба, І.І. Кадієвський,Тараріко О.Г. Науково-методичні рекомендацыъ з адаптації системи моніторингу ґрунтів земепль сільськогосподарського призначення до європейських стандартів і нормативів /
 14. О.Л. Федоренко // Державний технологіфчний центр охорони родючості ґрунтів. – К., 23006. – 23 с. 14. Моніторинг ґрунтового покриву [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://bookdn.com/ book_571_glava_12_Lek%D1%81%D1%96ja12.%C2%A0Mon%D1%96torin.html