Simulation of globoid worm gear cutting by continuous forming method with disk milling cutters

2019;
: 23-35
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Politechnic National University

Aim. The simulation of forming process for tooth flanks of worm gears for globoid worm gears by continuous forming method using disk milling cutters for development scientific well-founded recommendations about technological ensuring for manufacture of globoid worm-wheels. Method. The researches are based on kinematic analysis methods of classical mechanics, differential and analytic geometry, theory of gear wheels, theory of forming surfaces of parts by cutting. Results. There were carried out the simulation of forming process for tooth flanks of worm gears for globoid worm gears by continuous forming method using disk milling cutters. There are recommended to execute cutting of globoid worm gears at circular motion or alternate motion of disk milling cutter that is arranged under slope angle of teeth, which is equal to maximum raising angle of globoidal worm thread. There were proposed to determine slope angle of disk milling cutter taking into account the value of modification value for globoid worm. Moreover, there are recommended to use disk milling cutters with main cutter of milling cutter tooth of small length in consideration of technological factors and mechanical properties of materials for globoid worm gears. There were received systems of equations that describe sculpted surfaces of teeth for globoid worm gears, which are created by circular motion or alternate motion of disk milling cutter. There are proposed to use determined teeth profile at medium plane of globoid wheel as manufactured profile for cutting of threads for globoidal worm. Scientific novelty. The were developed the basics of formatting of teeth surfaces for globoid worm gears by disk tools of confined thickness by continuous rotation of workpiece for gear wheel. There were proposed to use the properties of production lines created by disk tools for simplified determination of contact lines and tooth flanks on the basis of procedure of matrix transformations between movable coordinate systems. And also there were proposed to use set of secant profiles of tooth flanks that are determined in accordance with established dependences at planes, which are parallel to medium plane of globoid wheel, for analysis of its spatial contact field with threads of globoidal worm. There was determined nature of forming for tooth flanks of globoid worm by constitutive spatial lines that is different from traditional. There was established qualitative influence of diameter for disk milling cutter on lengthwise curvature of all tooth flank for globoid worm that determines the shape of tooth, which is similar to interfacial with tooth flank of thread of globoid worm. Received theoretical ratios add to forming theory for workpiece surface and theoretical basics of its technological ensuring. Practical significance. The simulation of profiling process for tooth surfaces of globoid worm gears by continuous forming method using disk milling cutters permits to determine scientific well-founded recommendations for technological ensuring of adjustment functions for globoid worm gears at stage of manufacture and process engineering.

1. Strelnikov V.I. Razrabotka matematicheckoj modeli chervyachnoj pary dlya proizvodstva chervyachnyh peredach na universalnych obrabatyvayucih centrah / V.I. Strelnikov, G.S.Sukov, I.D.Vorobjov i dr. // Vestnik NTU "KhPI". - N 1(975): - Kharkiv, NTU "KhPI", 2013.- S.130-139.
2. Litvin F.L., Fuentes A. Gear Geometry and Applied Theory of Gearing. ‑ Cambridge University Press, 2004. ‑ 800 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511547126
3. Sandler A.I. Teoriya i praktika proizvodstva chervyachnyh peredach obchego vida. / A.I.Sandler, S.A.Lagutin, E.A.Gudov. - M.: Ihfra-Ingeneriya, 2016. - 346 s.
4. Lagutin S., Gudov E., Fedotov B. Manufacturing and Load Rating of Modified Globoid Gears // Balkan Journal of Mechanical Transmissions (BJMT), 2011. ‑ Vol. 1. ‑ Issue 2,. ‑ p. 45-53.
5. Sandler A.I. Modulnye I funkcionalno-orientirovannye technologii v proektirovanii i proizvodstve cherviachnyh peredach / A.I. Sandler, S.A.Lagutin, E.A.Gudov // Naukoemkie technologii v mashinostroenii. - 2017. - N3.- S. 37 - 44.
6. Lagutin S.A. Postroenie funkcionalno-orientirovannoi technologii vtorogo poriadka pri obrabotke zubchatyh kolios / S.A.Lagutin, A.I. Sandler // Naukoemkie technologii v mashinostroenii. - 2017. - N2.- S. 31 - 35.
7. Kuzmenko N.N. Formoobrazovanie globoidnogo stanochnogo zaceplenia / N.N.Kuzmenko // Visnyk NTU KhPI". - N 1(975): - Kharkiv, NTU "KhPI", 2014.- S. 84 - 88.
8. Grycai I.E. Narizannya globoidalnych cherviachnych kolis dyskovym instrumentom v umovah obkochuvannia / I.E. Gryucai, Ya.M. Lytvyniak // Effectivnost realizacii nauchnogo, resursnogo I promyshlennogo potenciala v sovremennych usloviah: materialy deviatoj egegodnoj mezdunarodnoj Promyshlennoj konferencii, 9-13 fevralia 2009 g. - p. Slavskoye, Karpaty. - K.: INTT, 2009. - S. 97 - 99.
9. Grycai I.E. Globoidalni cherviachni peredachi / I.E. Gryucai, Ya.M. Lytvyniak // Liftova industriya. - 2010. - N 01(07). - S. 32-33.
10. Grycai I.E. Zakonomirnosti formoutvorennya ta metodychni pochybky profiluvannia u radialno-kolovomu metodi narizannia globoidnyh cherviachnych kolis / I.E. Gryucai, N.M. Yurchyshyn // Visnyk NU "Lvivska Politechnika" : Zbirnyk naukovyh prac "Optymizacia vyrobnychyh procesiv i technichnyi control u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni". - Lviv. - Vyd-vo NU "Lvivska Politechnika", 2013. - N 772. - S. 14-20.
11. Danylchenko Yu.M. Kinematyka formoutvorennia tsylindrychnykh zubchastykh kolis z zada-nym profilem dyskovym instrumentom / Yu.M. Danylchenko, A.V. Kryvosheia, S.I. Pasternak, Ye.V. Korotkyi // Visnyk Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy " KhPI ".  Mashynobuduvannia. - 2005. -  № 46. - S. 104-108.
12. Pasternak S.I., Danylchenko Yu.M., Storchak M.H., Kryvosheia A.V. Eksperymentalne do-slidzhennia konturnoi obrobky tsylindrychnykh zubchastykh kolis dyskovym instrumentom. / S.I. Paste-rnak, Yu.M. Danylchenko, M.H. Storchak, A.V. Kryvosheia // Visnyk Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy "KhPI". Tematychnyi vypusk "Problemy mekhanichnoho pryvodu", Kharkiv: NTU "KhPI". - 2010. - № 26. - S. 94-101.
13. Pasternak S., Danylchenko Yu., Heisel U. Machining strategies for gear cutting with disc shaped milling tools / S. Pasternak, Yu. Danylchenko., U. Heisel U // Visnyk Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy "KhPI". Seria mashynobuduvannya  № 2 (74). - 2015. - S. 61 - 66.
14.  Lytvyniak Ya.M. Modeluvannia formuvannia gvyntovymy spivvisnymy tvirnymy liniamy poverchon zubciv cylindrychnych kosozubych zubchatyh kolis / Ya.M. Lytvyniak, I.I. Yurchyshyn // Avtomatyzacia vyrobnychyh procesiv v mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: Ukrainskij mizvidomchyi naukovo-technochnyi zbirnyk: Vyp. 52. - Lviv: Vydavnyctvo Lvivskoi politechniky. - 2018. - C. 57 - 71. https://doi.org/10.23939/istcipa2018.52.057