Justification of parameters of the vibratory hopper feeder with an electromagnetic drive

2016;
: pp. 54-76

Lanets, O.S.,Kachmar, Ya.R, Borovets, V.M. (2016). Obgruntuvannia parametriv vibratsiinoho bunkernoho zhyvylnyka z elektromahnitnym pryvodom [Justification of parameters of the vibratory hopper feeder with an electromagnetic drive]. Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 50, 54–76.

1
Department of Robotics and Integrated Mechanical Engineering Technologies, Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

In the article is an example of a vibrating hopper feeder full methodology described his design with the withdrawal of the main analytical dependencies that set the parameters of the system

1. Povidailo V.O. Vibratsiini protsesy ta obladnannia: Navch. posibnyk. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2004. – 248 s.

2. Povydailo V.A. Pryntsypy sozdanyia vybra­tsyonnykh ustroistv y mashyn dlia avtomatyzyrovannykh proyzvodstv // Vseukrainskyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal “Vybratsyy v tekhnyke y tekhnolohyiakh“. –1994. - №1- S. 18-27.

3. Povydailo V.A. Raschet y konstruyrovanye vybratsyonnykh pytatelei.- M.: Mashhyz, 1962.

4. Vybratsyy v tekhnyke: Spravochnyk: V 6-ty t. / Red. sovet: V. N. Chelomei (pred.).– M.: Mashynostroenye, 1981 – T. 4: Vybratsyonnye protsessy y mashyny / Pod. red. Э. Э. Lavendela. – 1981. 509 s., yl.

5. Lanets O. S. Vysokoefektyvni mizhrezonansni vibratsiini mashyny z elektromahnitnym pryvodom (Teoretychni osnovy ta praktyka stvorennia): monohrafiia / O. S. Lanets. – Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”, 2008. – 324 s.